تعبیر گندم در خواب توسط امام صادق

گندم در خواب ابن سیرین
گندم در خواب برای یک زن باردار
دانه های گندم در خواب
گندم زرد در خواب
برداشت گندم در خواب
گندم سبز در خواب

تعبیر گندم در خواب

جعفر الصدیق گفت گندم پول است و شاید هم طلا بود
هرکسی در خواب ببیند گندم را پس انداز کرده و سپس اتفاقی برای او افتاده است ، پول می گیرد و دیگر منفعتی از آن نمی یابد
هر که ببیند گندم می زند ، پس طلا می گیرد
هر کس در خواب ببیند که گندم را به بهای اندکی فروخته است ، در حق او خوب است و اگر آن را به قیمت گران بفروشد ، این کاهش بدهی او است
یک رویا در مورد خوردن گندم از سه طریق ، برای کسی که کنترل دارد منزوی است و برای دیگران مضر و بیگانه است.
هر کس در خواب ببیند که گندم خشک یا بو داده را می خورد ، به هیچ وجه هیچ خیری در او نیست
هرکس در خواب ببیند که دهان ، معده یا پوستش پر از گندم خشک است ، زندگی او تمام شده است ، بگذارید از خدا بترسد.
هرکس در خواب ببیند که گندم را پراکنده می کند ، خواه قیمت باشد و هم هدیه ، و آن را عوض نمی کند ، پس برای عموم معتبر است

گندم در خواب به وقایع شاد و یک دوره پر از شادی ، شادی و فراوانی رزق و روزی اشاره دارد.

هرکس در خواب ببیند که یک گندم دارد ، این نشانگر مقدار زیادی پول در دوره آینده یا به دست آوردن طلا است که ممکن است فرد در آینده مالک یا ارث باشد.
و هرکس ببیند که در خواب گندم می خورد ، این نشانگر زندگی پر از شادی ، خوشبختی و آرامش ، عاری از مشکلات و اختلافات است.
و هرکسی در خواب ببیند که صاحب انبارهای گندم است و بیمار است ، این مدرکی است که به طور غیرقانونی پول در می آورد و کار را بیهوده می کند.
و اما کسی که در خواب می بیند گندم پخته می خورد ، این نشان دهنده مواجهه با مشکلات و مشکلات زندگی شخصی و شغلی وی است.

خرید گندم در خواب

هرکس ببیند شخصی در خواب گندم می خرد ، نشان می دهد که تا ثروتمند شدن پول زیادی به دست خواهد آورد و سود سرشاری به دست می آورد ، اما اگر در خواب ببیند که گندم را با قیمت های غیر واقعی می فروشد ، این نشان دهنده راه بد پر از موانع است و مشکلات

تعبیر گندم در خواب برای یک مرد

دید یک مرد در مورد برداشت محصول در خواب بیانگر تحقق آرزوهایی است که خواب بیننده آرزوی تحقق آن را دارد و دیدن دانه های گندم به رنگ زرد در خواب بیانگر حسن ، سود فراوان ، رزق ، برکت و بخشش است.

گندم در خواب برای زنان مجرد

دیدن زنان مجرد در خواب گندم سالم است و هیچ نقص و سیاهی ندارد ، این نشان دهنده خوبی ، رزق و روزی فراوان ، برکت ، دادن و پوست خوب است. برای رسیدن به خواسته ها و اهداف مورد نظر برای دستیابی.

تعبیر گندم در خواب برای یک زن متاهل

دید یک زن متاهل در مورد گندم در خواب گاهی بیانگر بارداری نزدیک است. اگر یک زن متاهل در خواب ببیند که گندم خوب است و دانه آن خوب است ، این نشان می دهد که او فرزندان خوبی خواهد داشت ، اما اگر گندم بد باشد و دانه آن بد است ، این نشان دهنده توجه بیش از حد به کودکان و مراقبت بیش از حد آنها است.

تعبیر گندم در خواب برای یک زن باردار

اگر یک زن باردار در خواب ببیند که در حال جمع آوری دانه های گندم است ، این نشان دهنده تاریخ قریب الوقوع تولد وی است یا ممکن است تعداد ماه های بارداری را نشان دهد ، همانطور که دیدن گندم در خواب یک زن باردار نشان می دهد که سلامتی او و سلامت جنین خوب است.

دیدن گندم در رویایی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا