تعبیر دیدن قوری در خواب

تعبیر دیدن قوری در خواب

دیدن یک قوری در خواب بیانگر اخبار ناگهانی است که باعث ناراحتی شما می شود.

اگر زنی آب سرد را از یک قوری بریزد ، به این معنی است که به نفع و امتیاز غیر منتظره ای دست می یابد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا