تعبیر دیدن قرمزی در خواب

تعبیر دیدن قرمزی در خواب

اگر دختری در خواب ببیند که صورتش از شرم سرخ شده است ، این نشان می دهد که به دلیل اتهامات دروغین دچار اضطراب و شرم خواهد شد.

اگر ببیند دیگران سرخ می شوند ، در معرض سر و صدائی بی ادبانه قرار می گیرد که باعث نفرت او از دوستانش می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا