تعبیر دیدن لیسانس در خواب

تعبیر دیدن لیسانس در خواب

اگر مردی در خواب ببیند که مجرد است ، این یک هشدار به وی برای دور ماندن از زنان است.

اگر یک زن در خواب یک مرد مجرد را ببیند ، این نشان دهنده عشقی است که از پاکی ناشی نشده است.

برای عدالت به معنای انحراف است. و برای سیاستمداران به معنای از دست دادن عزت است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا