تعبیر دیدن توفان در خواب

تعبیر دیدن توفان در خواب

اگر در خواب ببینید که صدای غرش می شنوید و می بینید که طوفانی با تمام نیروی ترسناک خود به سمت شما هجوم می آورد ، دچار تغییر شکل و تردید خواهید شد و تلاش خواهید کرد تا از شکست و خراب شدن در امور تجاری خود جلوگیری کنید.

اگر در خانه ای باشید که در اثر طوفان تکه تکه شده و برای نجات شخصی از چوب افتاده به شدت می جنگید ، زندگی شما دچار تغییر می شود.

شما نقل مکان خواهید کرد و به مکان های دوردست نقل مکان خواهید کرد و در عین حال هیچ پیشرفتی در امور خانوادگی و تجاری نخواهید داشت.

اگر در خواب ببینید که به ویرانه ها و ویرانه های ناشی از طوفان نگاه می کنید ، به مشکلات نزدیک می شوید ، اما با وزش کارهای تجاری دیگران از آنها اجتناب خواهید کرد.

اگر شاهد کشته و زخمی شدن در یک طوفان باشید ، به خاطر مشکلات دیگران مصیبت زیادی خواهید دید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا