تعبیر دیدن اثبات در خواب

تعبیر دیدن اثبات در خواب

هر کس در خواب ببیند که چیزی را نشان داده است ، پس از او بحث خواهد کرد.

و هرکس ببیند که با اثبات چیزی می آید ، پس با شخصی در اختلاف است و در آن بحث بر ضد اوست.

در مورد اثبات ، این اختلاف را نشان می دهد ، بنابراین هرکس ببیند که او با اثبات چیزی آمده است ، پس با شخصی در اختلاف است و به دلیل گفتن حق تعالی علیه او مخالفت خواهد کرد: “بگو ادله خود را بیاور اگر راست می گویید. “

در مورد اثبات: هرکس در خواب ببیند گویی با اثبات چیزی آمده است ، پس با شخصی در اختلاف است و در آن بحث بر علیه اوست به دلیل قول حق تعالی: “اگر راست می گویید مدرک خود را بیاورید. “

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا