تعبیر دیدن تقلید در خواب

تعبیر دیدن تقلید در خواب

اگر خواب روی تقلید می دیدید ، این بدان معناست که مردم شما را فریب می دهند.

اگر دختری در خواب ببیند که شخصی از معشوق خود تقلید می کند یا از او تقلید می کند ، این پیش گویی می کند که فریب خواهد خورد و به خاطر اشتباهات دیگران رنج خواهد برد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا