تعبیر دیدن مهره ها در خواب

تعبیر دیدن مهره ها در خواب

او در خواب یک سرویس یا پول است ، بنابراین هرکسی که ببیند مهره هایش را می زند ، پس از آن از پول بندگان یا از کار او تأثیر می گیرد.

و هر کس که تکه ای از انگشتر خود را با مهره هایی شبیه به یاقوت کبود ببیند ، پس ادعای عزت می کند و شرافتمند نیست ، و هرکسی که با یک لبه مهره مهر و موم شده باشد از فقر می ترسد و مهره ها یک دوست متوسط ​​هستند.

الخرز

در خواب ، او مردی است که امور زنان را دنبال می کند و از آنها مراقبت می کند زیرا که با مهره ها رفتار می کند و مهره ها زن هستند.

در مورد مهره ها ، هرکس ببیند که مهره هایی پیدا کرده است ، این نشان می دهد که او به ارزش آن مهره ها ثروت و برکتی به دست می آورد یا از سفر امرار معاش می کند.

و هرکس چیزی را ببیند که از انواع مختلف جوهرها ساخته شده باشد ، در آن صورت از ماده به معنای آن تفسیر می شود.

و هر كه ببيند دانه هايى پيدا كرده ، نشانگر آن است كه بنده اى براى او بدست آمده است ، و اگر سفيد باشد ، صالح و با تقواست ، و اگر سبز باشد ، بنده او متدين است و اگر سياه باشد ، بنده او شخصیت مذهبی ، سخت دل و بدی نیست.

و خواب مهره ها ، اگر رنگی و پراکنده باشد ، نشانگر مشغله ذهن است و اگر سازمان یافته باشد ، به دو روش تعبیر می شود: اندوه برای مردم فساد و پول برای اهل صالح.

و هرکس دید که مهره ها را قورت داد ، با حکمت تعبیر می شود.

در مجموع ، رویای مهره ها به 9 روش تعبیر می شود: یک زن ، یک بنده ، یک کنیز ، پول ، ادبیات ، مهارت ، پسر ، پسر یا خرید آن ، و کم و زیاد شدن مهره ها بر روی این نه تفسیر می شود .

و دید مهره مار توسط یک زن یا کنیزک مبدا از طرف افراد موذن تفسیر می شود ، نشانه شخصیت است.

بینش خاراز

الخراز مردی را با گفتاری قوی ، زیبایی بسیار تفسیر می کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا