تعبیر دیدن خطر در خواب

تعبیر دیدن خطر در خواب

اگر در خواب ببینید که در موقعیت خطرناکی قرار دارید و مرگ قریب الوقوع به نظر می رسد ، این بدان معنی است که از فراموشی به مکانهای با شکوه و افتخار خواهید آمد.

اما اگر از خطر قریب الوقوع فرار نکنید ، و دچار مرگ یا زخم شوید ، در تجارت ضرر خواهید کرد و در خانه خود و دیگران ناراحت خواهید شد.

اگر عاشق باشید ، بالقوه شما ناامید کننده خواهد بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا