تعبیر دیدن خنجر در خواب

تعبیر دیدن خنجر در خواب

هرکس در خواب ببیند خنجری در دست دارد ، به ثروت و ثروت دست می یابد. همچنین به المازارک مراجعه کنید.

در مورد خنجر ، خصومت و خصومت است.

و هر کس خنجر بدون سلاح ببیند ، به این معنی است که قدرت یکی از افراد برجسته بدست خواهد آمد.

اگر در خواب ببینید شخصی در حال خنجر زدن شما است ، این بدان معناست که دشمنان ناشناخته شما را دچار اضطراب و گیجی می کنند.

اگر با این نوع سلاح به شخصی حمله کنید ، در نیت و صداقت دوستان شک خواهید کرد. این نوع خواب ها فال بد یا شر است.

اگر او را در خواب ببینید ، این به معنای تهدید دشمنان برای شما است.

اگر خنجری را از دست شخصی بگیرید ، این بدان معناست که شما قادر خواهید بود نفوذ دشمنان خود را نفی کرده و بر جن برتری دهید.

پوسته:

دیدن غلاف خنجر در خواب بیانگر سو mis تفاهمی است که بلافاصله با محبت برطرف و حل می شود.

اگر در خواب گیج شده اید و نمی دانید خنجر خود را در کجا غلاف کنید ، پس با مشکلات و مشکلات بسیار شدیدی روبرو خواهید شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا