تعبیر دیدن خوک در خواب

تعبیر دیدن خوک در خواب

در خواب ، او دشمن ملعونی قدرتمند است ، در مواقع اضطراب مضطرب است ، او می گوید و آنچه را می گوید محقق نمی کند.

اگر شخصی ببیند که او یک خوک سوار شده است ، پس هزینه های زیادی برای او اتفاق افتاده است.

و هرکس ببیند که گوشتش را می خورد ، چیزهای حرام می خورد در حالی که می داند ، بنابراین اگر گوشتش را پخته بخورد ، در تجارت خود بدون آن ، و همچنین اگر کبابی باشد ، پول می برد.

و هر که ببیند در حال راه رفتن خوک است ، زودتر به سیب چشم می زند.

و گراز وحشی نشان دهنده باران و سرما شدید برای کسانی که در سفر بودند ، و در مردم روستاها ، نشان دهنده پریشانی و سختی است ، و برای کسانی که بذر می کارند نشان می دهد که آنها آنطور که باید نیستند ، و هر کسی که بخواهد ازدواج با یک زن با او موافق نیست ، و گوشت خوک در خواب برای همه مردم خوب است.

و هرکس ببیند که در بستر او خوکی وجود دارد ، این نشانگر زنی یهودی است و فرزندان خوک نگران کسانی هستند که او را دیده اند و خوک مدنی برای کسانی که او را می بینند و خود را تسکین می دهد ، بارور است.

هرکس در خواب خوک ببیند ، نگهبان گروهی از یهودیان و مسیحیان است و هرکسی که تصمیم به جدال با همسر خود بگیرد و در خواب خوک یا گاوی ببینی ، او را طلاق می دهد.

و شاید خوک از یهودیان یا از مسیحیان از مرد عبور می کند ، و دید خوک نشان دهنده شرارت ، تهمت و عصیان و پول حرام است و ماده های آن نشان دهنده شستشوی زیاد است ، و اگر در خواب آسیب دید ، ممکن است از یک مسیحی ناراحت باشد.

و هرکس ببیند که خوک شده است ، با ذلت و ضعف در دین به ثروت و باروری می رسد ، و خوک مردی بزرگ و با نفوذ است که دینش فاسد و بد است ، و هر که سوار خوک شود گرفتار او خواهد شد. یک سلطان و دشمن خود را پیروز کنید.

و هر کسی که در خواب ببیند با خوک می جنگد ، دشمن ناعادلانه ای را برنده خواهد شد.

و هرکسی در خواب ببیند که گوشت خوک می خورد ، آنگاه پول کاملاً ممنوعه ای را تحمیل می کند ، یا مرتکب گناهی می شود.

و هرکس بیند که خوکهای جوانی وارد خانه یا خانه او می شوند ، خدمت سلطان به او رسیده است ، مواظب باشد.

و هرکس ببیند که خوکها را از خانه خود بیرون کرده ، کار سلطان را رها می کند.

در مورد خوک ، اینطور تفسیر می شود:

هرکسی در خواب ببیند که به یک خوک برخورد کرده ، در این صورت قادر خواهد بود با یک مرد خبیث و بسیار خار دار برخورد کند.

و احساس می شود که او یک خوک سوار شده است ، او دشمن خود را برنده می شود.

و هر کس که خواب ببیند با خوک می جنگد ، پس با یک نفرت حقیر که هیچ خیری در او نیست ، دعوا می کند.

و هرکس در خواب ببیند که خوک را شکست داده است ، از دشمن خود به امید خود خواهد رسید و گوشت خوک ممنوع است و خوردن آن مرتکب گناه می شود.

هر کس در خواب ببیند که بسیاری از خوک ها را بزند یا آنها را در مکانی صید کند ، در این صورت او به اندازه خوک ها و تعداد آنها پول حرام را آلوده می کند.

و هر که ببیند به فرزندان خوک آلوده است ، گرفتار نگرانی و اندوه خواهد شد.

و هرکس ببیند که به یک خوک موذی برخورد می کند ، پس آن را شخصی که هیچ دین و مذهبی ندارد ، با دو چهره دشمن تعبیر می کند.

هرکس دید که خوک ها را از خانه بیرون می کند کار سلطان را رها کرد

و هرکس ببیند که خوک های کوچکی وارد خانه اش می شوند ، خدمات سلطان او را غرق می کند ، پس باید مواظب باشد.

و هرکس ببیند که از خوک ها مراقبت می کند ، مردم قعر مبدأ را تصاحب خواهد کرد.

هر کس که خواب ببیند به مو ، استخوان یا پوست خوک آلوده شده است ، پس پولی را آلوده می کند که خوب نیست و برای او دوام ندارد و او را به خاطر آن مقصر می دانند.

روایت شده است که مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: من در بستر خود خوکی دیدم ، وی گفت که یک زن یهودی را لگدمال کرده است.

و او روایت کرد که کسرا انوشروان دید که او در یک ظرف طلایی با خوک در یک ظرف نقره ای شراب می نوشد ، بنابراین دید خود را برای برخی از رهگذران نقل کرد و گفت: زنان خود را از خواجه ها و بردگان دور کنید. آنها را جمع کنید و مرا به آنها بیاورید. رقص به یک تغییر می کند ، بنابراین برخی از صیغه های او بلند شدند و گفتند او یک کنیزک زنده است ، بنابراین به او دستور رقص ندهید. او گفت: “شما باید همان کاری را انجام دهید که او همراهان این کار را کردند. “هنگامی که برهنه بودید ، مردی را پیدا کردید ، و او گفت ،” ای پادشاه ، این تفسیر بینایی تو است. اما در مورد نوشیدن شراب ، از آن لذت می بری و خوک این مرد است. ”

و چشم انداز گراز وحشی مردی با قدرت و ثروت بدون اشتیاق ، بدون خیر و منفعت است.

و رویای خوک انسان مردی است با قلبی پهن ، زشت ، فعال ، بدون دین و مذهب.

و هرکسی که در جای خوک ببیند در حالی که از آنها محافظت می کند و نمی توان آنها را آزاد کرد تا پراکنده نشوند ، این نشانگر جمع آوری پولهای ممنوعه فراوان است.

و هرکس ببیند که با خوک مخلوط می شود ، این نشانگر حسن دین و دنیای او ، و تسکین پریشانی ، پریشانی ، سختی و کمبود است و شیر او بلا ، غم و گرفتگی قفسه سینه است تا آنجا که.

و هرکس ببیند که خوک ها را از یک مکان به مکان دیگر تبدیل می کند ، این نشانگر یکپارچگی شرایط دنیوی اوست ، خلاف دین او.

و هر که ببیند بین خوک ها جریان دارد ، نشانگر این است که پول از ناحق به او می رسد.

و هر کس که خواب ببیند سوار بر خوک است ، این نشان دهنده پیروزی بر دشمنان و درجه بالای او در این جهان است.

و هر کس ببیند که یک خوک در مقابل او وارد می شود و پشت خود را ترک می کند ، این نشان می دهد که آنچه او می خواهد از یک مرد با نژاد کم است.

و هر کسی که ببیند پوست خوک پیدا کرده است ، این صدمه به پول ممنوع است.

و هر کسی که خواب ببیند مو ، پوست و استخوان خوک پیدا کند ، این نشان می دهد که پول از روی سختی ضربه می خورد و پول به خودی خود خوب نیست و از دست او می لغزد.

دیدن یک خوک چاق و سالم در خواب بیانگر موفقیت در تجارت است.

اگر می بینید که خوک ها در گل و لای غرق می شوند ، این نشان دهنده مشکلات و اضطراب در سطح دوستان و کاهش تجارت است.

اما اگر دختری این خواب را دید ، باید از حضور دوستان دروغین اطراف خود که به او حسادت می ورزند ، آگاه باشد و با یک دوست حسود و حریص آشنا خواهد شد ، اگرچه او ثروتمند خواهد شد.

اگر در خواب گوشت خوک خورده اید ، این بدان معناست که با مشکلات واقعی روبرو خواهید شد ، اما اگر فقط یک خوک ببینید ، این بدان معنی است که از مشکلات و درگیری پیروز خواهید شد.

اگر خواب دیدن خوک های چاق و قوی دارید ، این تغییرات جدید در تجارت و معاملات امن را پیش بینی می کند.

در مورد خوک های لاغر ، این شرایط و مشکلات اضطرابی با خدمتکاران و کودکان پیش بینی می کند.

اگر خوک و خوک جوان می بینید ، این به معنای محصولات فراوان برای کشاورز و پیشرفت در شرایط برای دیگران است.

اگر صدای جیغ خوک را می شنوید ، این به معنای اخبار مزاحم از دوستان غایب است و پیش بینی ناامیدی به دلیل مرگ یا عدم قدردانی از مبالغی را که از معاملات مهم تجاری انتظار داشتید.

اگر در خواب ببینید که به خوک های خود غذا می دهید ، این بدان معنی است که دارایی شخصی شما افزایش می یابد.

اگر در خواب ببینید که تجارت خوک می کنید ، ثروت قابل توجهی به دست می آورید ، اما برای رسیدن به این هدف باید سخت و سخت کار کنید.

گاوی چربی:

اگر خواب چربی گوشت خوک را دیده اید ، این نشان دهنده این است که به زودی با افزایش ثروت خوشحال خواهید شد.

اگر زنی دستان خود را در چربی خوک ذوب شده پیدا کند ، این نشان دهنده ناامیدی از تلاش او برای افزایش در محافل اجتماعی است.

خوک: یک مرد بزرگ ، ثروتمند ، فاسد در دین ، ​​بد سود ، پلید ، پلید ، کافر یا مسیحی ، بسیار خاردار و پست ، و گوشت ، چربی ، مو ، معده و پوست آن پول حرام و حقیر است ، و خانواده از آنها مردی بارور و دارای درآمد بد و مذهب است ، و هر کسی که خوک نگهداری می کند نیز نگهبان یک قوم است.

هرکس مالک آن باشد یا آن را در مکانی داشته باشد یا اعتماد کند به پول حرام دچار می شود و فرزندان و شیر آن بلایی است در پول یا ذهن کسی که آن را می نوشد.

هرکس که سوار خوک شود به سلطان برخورد می کند یا دشمن را شکست می دهد.

و هرکس ببیند که او همانطور که خوک راه می رود راه می رود ، زودتر راحت چشم می شود.

گوشت خوک ، پخته و کبابی ، فوراً پول ممنوع است.

روایت شده است كه مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: در بستر خود كاشتی دیدم ، وی گفت: زنی كافر آن را زیر پا گذاشته بود.

روایت شده است که خسرو آنرو شروان دید که انگار دارد از یک موی زرین در حال نوشیدن است ، و با او یک خوک در حال نوشیدن از افسار است ، بنابراین وی دید خود را بر روی یک گذرگاه نقل کرد و به او گفت: سنگ زنان خود و خود را بیرون بیاور صیغه های خواجه ، بردگان و کودکان را جمع کنید و مرا با چشم بسته بر روی من بیاورید ، بنابراین او این کار را کرد ، و عبور از یک طبل گرفت و با آن نشست و به خسرو گفت: هر یک از آنها را نابود کن: به او بگو رقصید ، بنابراین آنچه را که خواست انجام داد و هنگامی که شیفت رقص به یک کنیز از آنها ختم شد ، یکی از صیغه های وی به او گفت: ای پادشاه ، او را از رقص و برهنگی معاف کن ، زیرا او کنیز سرزنده ای است. هنگام عبور به او گفت: ای پادشاه ، این تعبیر خواب تو است ، زیرا مربا این یک راز است ، و برای نوشیدن شراب تو از آن لذت می بری و همچنین خوکی که در نوشیدن تو شرکت کرده است ، این مرد

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا