تعبیر دیدن سوسک در خواب

تعبیر دیدن سوسک در خواب

کفشدوزک در خواب شخصی منفور کثیف است و سوسک نر نشان دهنده بنده ستمکاران است.

در مورد ماده ، این نشان دهنده مرگ سوسک است و سوسک زنی است که هیچ خیری در آن وجود ندارد.

این احساس کرد که او سوسک را زده است ، این یک زن را تحت تأثیر قرار می دهد.

و هرکس در خواب ببیند که سوسک به عقرب برگشته است ، او دشمن است و به غیر از آنچه که دشمن است ، به او می اندیشد.

الكرماني گفت: سوسک نشان مي دهد كه زن هيچ سودي در گوجه ندارد.

و هرکس سوسک گاو ببیند ، این نشان دهنده دشمن ضعیفی است و هیچ چیز از دست او خارج نمی شود.

اگر خواب دیدن سوسک روی بدن خود را دارید ، این نشانگر فقر و بیماری های کوچک است.

اگر سوسک را در خواب کشته اید ، این فال خوب است.

لیدی باگ: دشمنی سنگین و کثیف.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا