تعبیر دیدن خرس در خواب

تعبیر دیدن خرس در خواب

اگر خواب دیدید که روی زمین می خزید و دست خود را آزار می دهید ، انتظار کارهای شرم آور را که به شما سپرده شده اند ، دارید.

اگر روی مکان های ناهموار و سنگ ها خزیده اید ، این نشان می دهد که از فرصت هایی که در اختیار دارید استفاده نکرده اید.

اگر دختری خواب ببیند که سوار است ، اگر در رفتار خود محتاط نباشد احترام عاشق خود را از دست می دهد.

اگر با دیگران درگیر شوید ، این به معنای ناامیدی در تجارت و از دست دادن اعتبار است ، دوستان شما دلیل خوبی برای انتقاد از شما خواهند داشت.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا