تعبیر دیدن دورا در خواب

تعبیر دیدن دورا در خواب

در مورد دورا ، آن را پسر پسری تفسیر می کنند که nifaa است و هرکس دورا را ببیند که از دست او پرواز کند ، این نشان دهنده سفر پسر وی یا سفر بنده اش است.

و هر کس ببیند که او مرواریدی دارد که شما با آن صحبت کرده اید ، این نشانگر کار خوبی است که از او می آید و مردم از او متعجب می شوند.

و هر که در خواب ببیند مروارید ماده ای بدست آورده است ، پس باکره ای ازدواج خواهد کرد.

و هرکس مرواریدی را ببیند که از دهان وی یا از پشت او خارج شده است ، از آن به فرزند داشتن تعبیر می شود و سخنان بدی درباره او می گوید.

در مجموع ، ر ofیای الدوره به چهار روش تعبیر می شود: مردی پرستش ، كوشا ، راستگو در گفتار ، پیمودن راه نیكی و فصیح در زبان.

و دید استخوان ها ، پرها و گوشت آن نشان دهنده پول و سود است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا