تعبیر دیدن بید در خواب

تعبیر دیدن بید در خواب

دید درخت بید

در مورد درخت بید ، آن را مردی تفسیر می کند که به عقیده خود راضی باشد و چیزی از او نمی شنود ، و شاید آن فرد دارای حرمت و اعتبار بود.

اگر خواب بید ببینید ، این پیشگویی می کند که به زودی سفری غم انگیز خواهید داشت ، اما دوستان وفادار شما را در غم و اندوه شما تسلی خواهند داد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا