تعبیر دیدن سیلی خوردن در خواب

تعبیر دیدن سیلی خوردن در خواب

سیلی خوردن در خواب بیانگر توبیخ و مانا با دادن حقیر است.

و هرکس ببیند که به شخصی به شوخی سیلی می زند ، پس از او اعتبار می یابد.

اگر فرشته ای دشمنی بین آنها را به فرشته ای بزند ، آن كه سیلی خورده است ، آن سیلی را برنده می شود و این به این دلیل است كه با او بی انصاف است.

در مورد سیلی زدن: اگر برای شوخی به پهلو است ، وقتی سیلی خوردید یک دست بگیرید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا