تعبیر دیدن ساککل در خواب

تعبیر دیدن ساککل در خواب

و لعاب به شرح زیر تفسیر می شود:

ابن سیرین گفت: آن را شاه تفسیر می کند ، و ممکن است او وزیر باشد.

و هرکس ببیند که چیزی را صیقل می دهد ، نشان دهنده دستیابی به شکوه ، اعتبار یا دولت است اگر صلاحیت آن را داشته باشد و اگر چنین نباشد ، در خدمت پادشاه یا وزیری است یا شرایطش مناسب است.

گفته شد صیقل دادن به دو صورت تعبیر می شود: اگر او از اهل صالح باشد ، پس توسط شخص بیننده با ورود به چیزی مربوط به پادشاه تفسیر می شود ، كه از او نتیجه می گیرد و اگر از مردم باشد از فساد ، با دروغ ، چاپلوسی و افترا تعبیر می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا