تعبیر دیدن ماهی در خواب

تعبیر دیدن ماهی در خواب

شکار در خواب بیانگر غنیمت است ، بنابراین هرکس ببیند که او آهو ، جگر ، خرگوش یا الاغی را شکار کرده است ، پول و غنیمت خواهد داشت.

هر کس در خواب ببیند که پرنده یا گاو را به غیر از شکار پرتاب می کند ، پس او یک زن یا کنیزک را می اندازد.

و هرکس ببیند که سگهای شکار برای شکار بیرون می روند ، این برای همه مردم خوب است ، و اگر ببیند آنها از شکار برمی گردند ، این نشان می دهد که وحشت از بین رفته است ، و اگر ببیند آنها وارد شهر می شوند ، نشانگر بیکاری است .

و هرکس ببیند که از دریا ماهی می گیرد ، ماهی نرم و شیرینی است ، دلیل حلال و پیگیری آن را نشان می دهد و ماهیگیری برای مرد نشانگر تقلب وی در نظر و تلاش او است.

و شکار غلام گواه آنچه او از پول ارباب خود می گیرد ، و شکار خردسالان گواه آنچه او از دانش ، صنعت یا آنچه از پدر و مادرش به ارث می برد ، و دام شکار در خواب است. حیله گری و فریب است.

و هرکس در خواب ببیند که در دام افتاده است ، در فریب افتاده است ، و هرکس دام ایجاد کند و یک حیوان یا پرنده را شکار کند ، در این صورت با نیرنگ و حیله گری رزق و روزی می یابد. همچنین به تک تیراندازی مراجعه کنید.

اگر خواب شکار را ببینید ، بدون رسیدن به چیزی مبارزه خواهید کرد.

اگر در خواب ببینید که شکار کرده اید و آن را پیدا کرده اید ، بر موانع خود غلبه کرده و خواسته های خود را برآورده خواهید کرد.

زاویه دار:

اگر در خواب دیدید که در حال صید ماهی هستید ، این فال خوب است.

اگر موفق به صید ماهی نشوید برای شما بد خواهد بود.

مرد ماهیگیر:

اگر رویای ماهیگیر داشته باشید ، این نشان می دهد که به رفاهی بیش از هر شکوفایی دیگری که تاکنون شناخته اید نزدیک می شوید.

قلاب ماهیگیری:

اگر پسر بچه ای را دیده اید ، این بدان معنی است که اگر می دانید چگونه آنها را به درستی به کار بگیرید ، فرصتی برای ایجاد ثروت و نامی شریف خواهید داشت.

قلاب: آهن قلاب برای ماهیگیری

دید وسایل ماهیگیری

تور: در دست مسافر نشان دهنده بازگشت اوست ، و شخص نگران افزایش نگرانی و شدت خود را نشان می دهد ، و برای صیادان ، نشانگر خیر و سود است.

و دام: هر که دید که پرنده ای را به دام گرفت ، پس او فاسدی است که انسان بزرگی را فریب می دهد زیرا چوب ریا است و دام فریبکار است و پرنده را سنگسار می کنند.

و چوب های چوب: نشان می دهد که چیزی باقی مانده است و در میان کسانی که آن چیز را با بازگشت آن چیز به او نابود کردند ، و برای کسانی که به چیزی امیدوارند ، آنها انتظار دارند که امید آنها برآورده شود ، و همه ماشین آلاتی که با آنها آنها شکار می شوند فریب و حیله گری هستند.

در مورد کمان فندق: انداختن آن در بیابان غنیمت پول حلال است و در کشور دروغ ، تهمت و سرزنش وجود دارد ، و آن که آن را به درگاه سلطان غماز بیندازد ، و تیرانداز کبوتر یک پرتاب کند زن

هرکس در خواب ببیند که با اشرافی یک کمان فندق می اندازد ، در جایی اشتباه صحبت می کند ، و اگر پرتاب او قبل از او بخورد ، و اگر خطا کند ، سخنان او برای او فاجعه است.

روایت شده است که مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: من دیدم که با کمان نیرومندی تیراندازی می کردم و اشتباه کردم و زخمی شدم ، بنابراین گفت: از خدا بترس ، زیرا مردم را به زحمت می اندازی.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا