تعبیر دیدن گروهی از راکرها در خواب

شاکران: یک فرقه مذهبی سوسیالیست آمریکایی که به این دلیل نامیده می شود زیرا حرکات بدن اعضای آن بخشی از عبادت در این فرقه است.

اگر در خواب دیدن اعضای فرقه ای به نام Shakers را در خواب ببینید ، این نشان می دهد که در کار خود تغییر خواهید کرد و نسبت به معشوق خود احساس سرما می کنید.

اگر تصور کنید که به آنها تعلق دارید ، به طور غیر منتظره ای تمام پیمان های قبلی را کنار خواهید گذاشت و لذت های جدید را در مکان های دوردست خواهید جست.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا