تعبیر دیدن خواب خوب در خواب

تعبیر دیدن خواب خوب در خواب

این در خواب یک ستایش خوب است ، و اگر سیگار می کشید ، ستایش با وحشت و خطر است و نیکی برای بیماران نشان دهنده مرگ آنها است.

و اگر زنی ببیند که عطرآگین است ، در این صورت عمل خیر خواهد کرد و اگر از شوهر آزاد باشد ، ازدواج خواهد کرد.

به همین ترتیب ، عطر برای مردان ظرف خوب و نر زیبایی است و اگر دزد یا فریبنده عطر بزند ، توبه می کند و بوی خوش آن صاحب آن را نشان می دهد.

الطیب: در اصل ستایش خوبی است و گفته شد که بیمار شاهدی بر مرگ است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا