تعبیر دیدن دهان در خواب

تعبیر دیدن دهان در خواب

تبخیر:

هرکس در خواب ببیند که بخور دارد ، آنگاه کلماتی را می گوید که خود را تحسین می کند ، و مغرور می شود ، و دچار پریشانی و عذاب می شود.

و اگر او از دیگران تبخیر پیدا کند ، سخنرانی زشت و نفرت انگیزی را می شنود.

و هر که ببیند هنوز بخارپز است ، پس او مردی است که بر کفر و فحاشی افزوده و بخور ، لجاجت و بی رحمی است.

در مورد دهان ، این کلید امر یک مرد ، نتیجه گیری آن ، روند معیشت او ، زندگی خوب و جایگاه قدرت اوست.

و اگر آنچه او غذا می گیرد در دنیای او خوب است.

و اگر آنچه برای او اتفاق می افتد نفرت بدون منفعت است ، این وقوع نگرانی و پریشانی است.

اگر شیرین باشد و طعم و بوی مطبوعی داشته باشد ، نشان دهنده زندگی خوب است.

و هرکس ببیند دهانش بسته و گیر کرده است ، از پنج طرف تعبیر می شود: مرگ ، بیماری شدید ، تسلط ، سکوت و سکوت.

و هر که ببیند دهانش گشاد شده است ، پس بسیار ستودنی است ، و اگر او را ببیند ، خسته می شود.

و هر كه ببيند دهانش بوى خوبى دارد ، گفتار نيكو از او برمى آيد ، و اگر خلاف آن ببيند ، بيان او بر خلاف اوست.

و هر که ببیند گوشت دهانش پراکنده است ، پس این یک فاجعه و ضرر است.

و هر كه ببيند چيزى از نوع او از دهان او بيرون آمده محبوب است ، پس اين كلمه عدالت است و از حسن تعريف گفته شده است.

و اگر بیند آنچه را که هنگام بیداری از او متنفر است ، ابراز خلاف می کند.

و هر کسی که می بیند دهانش روی آن مهر شده است ، اگر آن را نمی داند ، به دلیل گفتن حق تعالی رسوایی می کند: “امروز ما دهان آنها را مهر می کنیم.”

و هرکس ببیند که در دهانش یک مرده است ، ممکن است برای متقیان روزه بگیرد ، و اگر از اهل فساد باشد ، مورد سرزنش قرار می گیرد.

هرکس در خواب ببیند دهانش کج است و نمی تواند آن را برگرداند یا وارد آن شود ، پس او را ستایش نمی کنند و هیچ خیری در او نیست.

به طور کلی ، بینایی دهان در هفت جنبه تفسیر می شود: وضعیت ، پناهگاه ، خزانه دانش ، گشایش امور ، بازار ، متصدی ، وزیر و باربر.

و دهان: گشودن و نتیجه گیری فرمان صاحب آن.

و اگر دید که چیزی از دهان او خارج شد ، این نشانگر رزق و روزی است ، چه خوب و چه بد.

و اگر ببیند دهانش آویزان یا بسته است ، خواب او نشانگر خیانت است ، و لب دوست مردی است که او را زیبا می کند ، کمک و وابستگی او ، و پایین تر در تعبیر از بالاترین است ، و گفته شد که لب در تفسیر خویشاوندی است و بالاتر از آن دوست اوست که در همه امور به او وابسته است.

و اگر او در آنها آب ببیند ، مسئله دوستان آنطور که باید پیش نمی رود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا