تعبیر دیدن قبان در خواب

تعبیر دیدن قبان در خواب

در مورد توزین ، مردی که خون می ریزد ، تفسیر می شود و وزن وزنه بردار شنیدن اخبار عدالت ، بی عدالتی و تعداد زیاد زنان در دادگاه است.

و هرکس ببیند که وزنه ای با او دارد ، این نشان می دهد که همراهی وی با نماینده قاضی برای کمک به دادرسی با قاضی است.

و هر کسی که می بیند چیزی را در گور دفن می کند ، این نشان می دهد که نماینده قاضی در پرونده خود به او کمک می کند.

و هرکس ببیند که روبندش شکسته است ، این نشانگر نزاع با نماینده قاضی و ترک همراهی و دوستی او است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا