تعبیر دیدن میمون در خواب

تعبیر دیدن میمون در خواب

او در خواب مردی است که همه تقصیرها در او وجود دارد. اگر با میمونی بجنگد ، او را شکست دهد ، یک بیماری برای او اتفاق می افتد ، پس از آن درمان می شود.

گفته شد كه میمون مردی است كه مرتكب گناهان كبیره می شود و هرکسی گوشت میمون را بخورد به دلیل نقصی که از آن بهبود نخواهد یافت یا لباس جدیدی بدست خواهد آورد ، درمان می شود.

و هرکس در خواب ببیند که میمونی او را گاز گرفته است ، پس از آن بین او و انسانی مخالفان و مشاجرات او قرار می گیرد ، و میمون مردی فریبکار ، جادوگر است ، و نشانگر بیماری است ، و میمون دشمن شکست خورده است.

و هرکس در خواب ببیند که میمون سوار شده است ، دشمن را شکست می دهد

و هر که دید میمون به او داده اند ، پس او دشمنی است که پیروز خواهد شد.

و هرکس ببیند میمونی او را بر دوش خود حمل می کند ، از خانه اش یک دزدی می کند و به همین دلیل مشهور است ، و در مورد میمون گفته شد که کسانی را که می دیدند او را مالک وی است یا او را حمل می کند ، جنس داد.

میمون مردی است که لطفش به خاطر کار بزرگی که مرتکب شده از بین می رود و میمون مردی است که نشانگر دشمنان ، نافرمانی و افتادن در آن چیزی است که بغض را ضروری می کند ، مانند خوک.

شايد او به يهوديان اشاره كرد و گوشت او را از روي كمبود و نياز خورد و ميمون مردي فقير و محروم است كه نعمتش برداشته شده است.

در مورد میمون ، اینطور تعبیر می شود:

دشمن نفرین شده ، خیانتکار ، حیله گر ، زن ، همو.

و هر که دید که سوار آن شده است ، دشمن خود را شکست خواهد داد.

و هرکس در خواب ببیند که با او می جنگد و او را شکست می دهد ، بیمار می شود و سپس بهبود می یابد و اگر میمون او را کتک می زند ، از بیماری خود بهبود نمی یابد یا نقصی در اعضای بدن او ظاهر می شود که هرگز از بین نخواهد رفت.

و بینایی گوشت میمون پریشانی و خوردن آن بیمار و بیماری است.

و هر که ببیند میمونی بر اسب خود سوار می شود ، از آن به فساد یهودی با همسرش تعبیر می شود و گفته شد که میمون نر مردی است که خیانت سحر را خراب می کند ، و میمون ماده زنی است که سحر را خراب می کند

و هرکس در خواب ببیند که میمون چیزی به او می دهد و آن را می خورد ، پس او پول خود را برای مردم خانه اش پس انداز می کند ، و گفته شد که میمون مردی است که مرتکب گناهان بزرگ می شود ، و گفته شد که او شخصی است که به فضل خدا بر او ایمان نمی آورد.

و هرکس در خواب ببیند که میمون به او داده اند ، پس او را خیانت تعبیر می کنند ، پس بگذارید از خدا بترسد.

و هرکسی که خواب ببیند میمونی روی دوش اوست ، آنگاه او از سرقت خانه اش استخراج می کند.

این خواب باعث رسوایی و بیماری دوست عزیز می شود.

دیدن یک میمون کوچک که به یک درخت چسبیده است ، رویابین را به احتیاط احتیاط می کند.

یک فرد جعلی نزدیک شماست که باعث رنجش در حلقه شما خواهد شد.

فریب همراه این خواب است.

میمون: مردی فقیر و محروم که از نعمتش ربوده شده است. گفته شد که او از جهش یافته است ، و او یک حیله گر حیله گر بزاق است ، و همچنین نشان دهنده یهودی است.

هرکس در خواب ببیند که با میمون می جنگد و او را شکست می دهد ، به یک بیماری مبتلا می شود و از آن بهبود می یابد و اگر میمون غالب باشد ، بهبود نمی یابد.

اگر میمونی به او داده شود ، بر دشمنش غلبه خواهد کرد.

از گوشت میمونی که به بیماری شدید یا بیماری مبتلا شده خورده می شود.

هرکسی که میمون می شود از طرف جادوگران سود می برد.

هرکسی که با میمون ازدواج کند ، بدقولی می کند.

گزش آن توسط یک میمون اتفاق افتاده است و یک خصومت و جدال انسانی است.

گفته شد كه میمون مردی است كه گناهان كبیره دارد.

هرکسی در خواب ببیند که میمونی وارد تخت یک مرد شناخته شده می شود ، یک یهودی یا یک ملحد زن خود را بدنام می کند.

گفته شد که او که گوشت میمون می خورد لباس های جدیدی به دست آورد.

روايت شده است كه يكي از پادشاهان ديد كه ميموني سر سفره اش با او غذا مي خورد ، پس او را به زني آگاه گفت و او گفت: از زنان خود عبور كن ، بگذار آنها لخت شوند ، پس او به آنها دستور داد كه اين كار را بكنند ، و اگر پسری در میان آنها بود ، من لجبازی کردم

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا