تعبیر دیدن لوح در خواب

تعبیر دیدن لوح در خواب

اگر در خواب دیدید که بدون خار زدن در میان خارهای گزنه قدم زده اید ، این پیش گویی می کند که امور شما شکوفا خواهد شد.

اما اگر در خواب احساس خار خار دارید ، این پیش بینی می کند که احساس پریشانی و افسردگی خواهید کرد و باعث پریشانی دیگران می شوید.

اگر دختری در خواب ببیند که در میان خارهای گزنه راه می رود ، پس از آن مردان زیادی به او پیشنهاد ازدواج می دهند و تصمیم او او را مضطرب و پریشان می کند.

اگر خواب دیدن خارهای گزنه را داشته باشید ، این پیش بینی می کند که یک بحران و شرایط دشواری را پشت سر خواهید گذاشت و این با عصیان کودکان یا خدمتکاران همراه خواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا