تعبیر دیدن پارچه ابریشمی در خواب

و القازاز الحریری از شخصی غمگین و پریشان تعبیر می کند.

دیدگاه القزاز

القازاز را مردی تفسیر می کند که در طول و کوتاهی خود بسیار سفر می کند و ممکن است با ورزش روح و تسهیل کار تعبیر شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا