تعبیر دیدن کاخ در خواب

تعبیر دیدن کاخ در خواب

چشم انداز عمارت

دروغ ، استکبار و تخریب را در خواب نشان می دهد.

شاید نشانگر هدایت و اسلام باشد.

این کاخ به شرح زیر تفسیر می شود:

هرکس ببیند که وارد قصری شده است ، نشانگر کسب فضل و پول است ، مخصوصاً اگر کاخ از آجر ساخته شده باشد و اگر از گچ و سنگ ساخته شود ، نشانگر وقوع پول و فساد در دین و وقوع آن است. غم و اندوه از جانب پادشاه.

و هر که دید که قصرش آتش گرفته است ، پادشاه پول او را می گیرد.

به طور خلاصه ، چشم انداز کاخ در ده جنبه تفسیر می شود: برکت ، پول ، دولت ، درجه ، رهبری ، افتخار ، سلطنت ، رسیدن به سعادت ، شادی و لذت متناسب با اوج و خوبی او.

اگر در خواب در کاخی سرگردان هستید یا عظمت آن را تحسین می کنید ، این افزایش توانایی ها و حسن شهرت شما را پیشگویی می کند و موقعیت معتبری دریافت خواهید کرد.

اگر می بینید و می شنوید که مردان و زنان زیبایی در یک کاخ مشغول صحبت و رقص هستند ، این پیش بینی می کند که شما در یک شرکت جدید ، مفید و شاد مشغولید.

اگر دختری از رده متوسط ​​خواب ببیند که در مهمانی با افراد همکلاس خود در یک کاخ شرکت می کند ، این پیش بینی می کند که او در آستانه ازدواج است و اقوام با او سخاوت و مهربانی خواهند داشت.

برای دختری که از یک محیط متواضع آمده است ، این خواب گیج کننده است و معنای واضحی ندارد ، زیرا ذهن تنبل او پر از رویاهای روزمره ناخوشایند است و اگر این رویا را ببیند ، باید کار جدی و شرافتمندانه ای را شروع کند و فریبکارانه خود را مهار کند جاه طلبی ها با توسل به توصیه های مادر و دوستانش.

اگر خواب ببینید در قصری با اتاقی که ارواح به آن دامن نمی زنند هستید ، این پیش بینی می کند که روزهای آینده شما را به بدبختی و ناامیدی می آورد.

اگر خواب ببینید در یک کاخ بزرگ هستید ، پس این موفقیت در روزهای آینده و ثروت شما را پیشگویی می کند.

اگر خواب کاخی را دیده اید که از دور می بینید ، این موفقیت در آینده شما را پیش بینی می کند.

القصر: غیراخلاقی حبس ، پریشانی و بی پولی دارد و مخفی دارای اعتبار ، فرماندهی عالی و بازپرداخت بدهی است و اگر او را از دور ببیند پادشاه است.

قصر مردی با دین و تقوا است ، بنابراین هر کس ببیند که وارد قصری شده است ، پس او یک فرمانروای بزرگ می شود و دین خود را بهبود می بخشد و بسیار نیکو می شود ، زیرا خداوند متعال می فرماید:

هرکس در خواب ببیند که روی کاخی ایستاده است و کاخ متعلق به اوست ، آنگاه به رفعت ، عظمت و قدرتی عظیم دست خواهد یافت ، اگر قصر برای شخص دیگری باشد ، از صاحب و خیر او بهره مند می شود.

ایوان لاجوردی: آجر ساخته شده از آجر یک زن روستایی است که دین دارد و با گچ دنیای تازه ای وجود دارد و با دستمزد پول ممنوع می شود و گفته شد که او یک زن ریاکار است.

و هرکسی ببیند که او ظرفی را با آجر تانکر در دست دارد ، پسرش را تنبیه می کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا