تعبیر دیدن کاسه در خواب

تعبیر دیدن کاسه در خواب

اگر کاسه از چوب ساخته شده باشد ، پس آن دنیایی و پولی است که از سفر می گیرد و کاسه ها و کاسه ها نشانگر وضعیت مدیریت معیشت انسان است.

و هرکس در خواب ببیند کاسه ای لیس می زند ، پس امرار معاش او تمام شده و مدتش فرا رسیده است ، و کاسه زن یا بنده است.

کاسه

اگر شخصی در خواب یک کاسه شیر یا عسل ببیند ، این نشانگر یک مرد آگاه یا یک فرد ثروتمند است.

و اگر ظرف از ظروف سفالی باشد و حاوی شیر باشد ، این امر رزق و روزی است و اگر از ابتدا باشد ، پس پول است که کاهش می یابد ، زیرا صفر شیر را خراب می کند.

و هرکس در گلدان شیر ببیند ، نشانه خوبی است و اگر آن را در صفر ببیند ، نشانه از بین رفتن اوست.

در مورد کاسه ، اگر آن خالی باشد ، قابل ستایش نیست و ممکن است نشان دهنده تعلیق آن باشد.

و اگر آنچه از آن خورده شده و استفاده شده باشد ، به مسافرت و کسب خیر و منفعت تعبیر می شود.

این کاسه ساخته شده از چوب نشانگر ضربه خوردن پول در طول سفر است و ظروف سفالی نشان می دهد که در محیط شهری مورد اصابت قرار گرفته است.

همه ظروف نقره ای در تجارت ، خانه و به خصوص کتهای قندی خدمت می کردند.

گفته شد Alqasaa و کاسه ها نشان دهنده زیبایی در مدیریت معیشت انسان است.

الصافات: زنی که اسرار مردم را حفظ می کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا