تعبیر دیدن جگر در خواب

تعبیر دیدن جگر در خواب

او در خواب جای شجاعت است ، بنابراین هر کس که ببیند کبد بزرگی دارد ، پس او مهربان و شجاع است.

و هر که در خواب ببیند جگر او زخمی شده است ، و پول دفن شده او به نظر او می رسد و کبد محل خشم و رحمت است ، پس هر که به کبد خود نگاه کند و صورت خود را در آن ببیند ، می میرد.

و هر کسی که ببیند جگر انسان را می خورد ، پس انداز می کند و آن را می خورد ، و اگر کبد زیادی باشد ، آنها گنجینه هایی هستند که برای او باز می شوند ، همچنین کبد گوسفند ، گاو و دیگران.

کبد نشانگر فرزندان و زندگی است و اگر کبد چربی روی آن باشد ، این پول از زنان است و هرکس جگر بخورد قدرت می گیرد و از پسرش بهره مند می شود.

و هر که کبد خود را از درد ببیند ، پسرش یا معشوق خود را آزرده ، یا از آنها رنج برده است ، و زخم کبد فساد است ، و هر که جگر او را قطع کند می میرد ، و جگر آشپز پادشاه است و شاهزاده.

شاید خروج کبد از معده بیانگر بی عدالتی باشد ، نه محمود و کبد پول بی اعتباری است.

و هرکس در خواب ببیند که جگر خود را می خورد ، تحت تأثیر پول قرار می گیرد و آن را می خورد ، یا از پول پسرش می خورد.

اگر خواب کبدی آشفته را در سر می پرورانید ، این نشان دهنده این است که همسر شما کلافه خواهد شد و جستجوی گام های اشتباه وقت او را پر می کند و ناآرامی ساعات شما را پر می کند.

اگر خواب خوردن جگر را در سر می پرورانید ، این نشان می دهد که یک فرد فریبکار خود را در محبت یار شما قرار داده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا