تعبیر دیدن کرفس در خواب

تعبیر دیدن کرفس در خواب

کرفس گیاهی است که برگهای آن خورده می شود

این یک پول رویایی از سلطان است و جایز است و به دنبال آن ستایش خوب است.

شاید دل کرفس در خیانت برای به وجود آوردن آن.

شاید با ظهور اسرار ، ریا و تجارت نشان داده شود.

اگر خواب دیدن دنده های کرفس ترد و تازه را در سر دارید ، فراتر از بالاترین آرزوها موفق و تأثیرگذار خواهید بود.

اگر دیدید که دنده های فوق الذکر پژمرده و پوسیده شده اند ، بزودی مرگ در خانواده شما رخ خواهد داد.

اگر کرفس بخورید ، با عشق و علاقه بی حد و حصر آب می شوید.

اگر دختری با معشوق خود کرفس بخورد ، این بدان معنی است که دارایی ثروتمندی بدست خواهد آورد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا