تعبیر دیدن پیچک در خواب

تعبیر دیدن پیچک در خواب

اگر خواب دیدن رشد پیچک روی درختان و خانه ها را می دیدید ، این سلامتی عالی و افزایش ثروت را پیش بینی می کند.

و این لذتهای بیشمار این خواب را دنبال خواهد کرد.

برای یک دختر ، این رویا نشان دهنده بسیاری از امتیازات شریف او است.

اگر ببینید که پیچک در نور ماه به دیوار چسبیده است ، مصاحبه های مخفیانه ای با پسران خواهید داشت.

پیچک پژمرده به معنای کارهای کوتاه و اندوه است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا