تعبیر دیدن بروشور در خواب

تعبیر دیدن بروشور در خواب

در مورد جزوه ها ، آنها به شرح زیر تفسیر می شوند:

هرکس عالمی یا زاهدی را ببیند ، جزوه ای به او بدهد که در آن از مصالح دین و نجات آخرت صحبت کند ، این نشانگر سعادت دین و دنیا است و اگر چیزی خلاف آن یا جزوه ببیند. سیاه است ، پس قابل ستایش نیست.

و هرکس ببیند که یک فرشته به او یک جزوه به یک شهر یا ایالت مسکونی داده است و مردمش از صالح هستند و در آنها انواع فضل وجود دارد ، این نشانگر رسیدن به افتخار و مقام عالی است ، و اگر انتشار به غیر مسکونی باشد شهر یا روستا ، پس تفسیر آن مخالف است.

هرکس در خواب ببیند که از امام جزوه ای گرفته و لایق حکم است ، آن را بدست آورده و اگر لیاقت آن را نداشته است ، این نشانگر خدمت پادشاهان است.

و چشم انداز پست و گرفتن آن با دست او بهتر از چشم انداز افسانه و گرفتن آن به دلیل گفتن حق تعالی است: “او پیدا خواهد کرد آن را منتشر شده است” ، که خبر خوبی برای تسهیل در حساب و بخشش است ، و زیرا پست فقط با خوبی نوشته شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا