تعبیر دیدن ترازو در خواب

تعبیر دیدن ترازو در خواب

در مورد مقیاس ، توسط قاضی تفسیر می شود ، بنابراین هرکسی که می بیند مقیاس جدیدی صاف شود ، این نشان می دهد که یک قاضی یا فقیه متقی در آن مکان وجود خواهد داشت.

و دید مقیاس بیانگر استماع قاضی است.

و چشم انداز درهم ها که در تعادل مقیاس است نشانگر اختلاف با قاضی است.

و چشم انداز سنج تعادل نشانگر عدالت قاضی بین دو حریف است.

هرکسی که مقیاس را در حالت قائم خود ببیند ، که دارد به یک طرف متمایل می شود ، این نشانگر انصاف و عدالت قاضی است.

و هرکس ببیند که مقیاس در جای مناسب نیست ، این نشان دهنده بی انصافی قاضی آن مکان ، عدم عدالت و خیانت وی در دولت است.

و هر که ستون تعادل را شکسته ، نشانگر مرگ قاضی آن مکان است.

به طور خلاصه ، چشم انداز مقیاس در شش جنبه تفسیر می شود: یک قاضی ، یک محقق ، یک فقیه ، یک مهندس ، یک قاضی ارزشمند و یک قضاوت کج.

هرکس ترازو را ببیند ، این بیانگر سادگی عدالت و ظلم به ظلم است ، همانطور که حق تعالی می فرماید: “و ما مقیاس های عادلانه را برای روز قیامت قرار می دهیم ، به طوری که هیچ کس در کاری ظلم نکند.”

در مورد چشم انداز مقیاس معاد ، به شش روش تعبیر می شود: قاضی ، دانشمند ، فقیه ، مهندس ، قاضی مستقیم یا قضاوت نادرست.

دیدگاه الوازان

و وزن توسط قاضی تفسیر می شود ، بنابراین هرکس ببیند که او چیزی را وزن می کند و آن را از دست می دهد ، اگر تصمیمی بگیرد ، به احکام خود تمایل پیدا می کند و اگر خلاف آن باشد ، خلاف آن است و اگر دو مقیاس باشد برابر هستند ، با عدالت کامل تفسیر می شود

اگر در خواب از یک ترازو برای سنجیدن چیزی استفاده می کنید ، این امر پیش بینی می کند که رفتار شما صاف خواهد بود و روزهای شما پر از چیزهای خوب خواهد بود.

اگر دختری در خواب ببیند که معشوق خود را وزن می کند ، این امر پیش بینی می کند که او یکپارچگی و استحکام او را کشف کرده و به او اخلاص را پاداش می دهد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا