تعبیر دیدن دماسنج در خواب

تعبیر دیدن دماسنج در خواب

اگر در خواب دیدید که یک عدد را روی دماسنج می خوانید ، این مشکلات مربوط به کار و محیط خانواده را پیشگویی می کند.

اگر دختری در خواب ببیند که معشوق خود را وزن می کند ، این امر پیش بینی می کند که او یکپارچگی و استحکام او را کشف کرده و به او اخلاص را پاداش می دهد.

اگر در خواب دیدید که یک عدد را روی دماسنج می خوانید ، این مشکلات مربوط به کار و محیط خانواده را پیشگویی می کند.

اگر دماسنج خراب مشاهده کردید ، پیش بینی می کند که بیمار خواهید شد.

اگر جیوه در دماسنج قابل مشاهده باشد ، این مشکلات و نگرانی ها را در سطح کار پیش بینی می کند.

اگر جیوه زیاد باشد ، می توانید با شرایط دشوار تجارت خود کنار بیایید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا