تعبیر دیدن نجار در خواب

تعبیر دیدن نجار در خواب

در خواب ، او مردی م polدب است ، مردم را نظم می دهد ، و نجار چوب را تعمیر می کند ، آن را صاف می کند و تراش می دهد ، و مرد مودب نیز در فساد دین خود مردان را شکست می دهد ، زیرا آنها به آنها نیکی و ادب را می آموزد مانند کسی که پسران را نظم می دهد.

بینایی نجار بیانگر این است که منافقین بازدارنده و موظف به انجام آنچه باید باشند ، هستند.

نجار قایق سفر می کند ، نجار قایق سود می برد و سود می برد ، نجار آسیاب شرور است و نزاع می کند ، نجار درب زن و بچه دارد و نجار گاوآهن شخم می زند و کشاورزی می کند.

و نجار از مردی تعبیر می کند که مردم را نظم می دهد. گفته شد که چشم انداز نجار یک اصلاحگر مودب را با اندازه گیری در کار مردم در امور مذهبی و حذف ریا و فساد از آیین های خود تفسیر می کند.

اگر نجارانی را دیدید که در کار خود غرق شده اند ، این پیش بینی می کند که به منظور افزایش ثروت خود ، به استثنای سرگرمی شخصی یا رفاه کاذب ، به یک کار شرافتمندانه روی خواهید آورد.

موش نجاری:

اگر در خواب دیدید نجاری از موش نجاری استفاده می کند ، این پیش بینی می کند که به سرعت پیشرفت خواهید کرد و در تجارت و تجارت خود موفق خواهید شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا