تعبیر دیدن نیسنا در خواب

تعبیر دیدن نیسنا در خواب

Nasnas در خواب نشان دهنده این است که افراد منافق شما را برای رسیدن به اهدافشان ستایش می کنند.

اگر میمونهای مرده را در خواب ببینید ، این پیشگویی می کند که شدیدترین دشمنان شما عرصه را برای شما پاک می کنند و به زودی عقب می کشند.

اگر دختری در خواب ببیند که مردم را می بیند ، این به او هشدار می دهد که برای تسریع در ازدواج بر معشوق خود پافشاری خواهد کرد ، زیرا در صداقت او شک دارد.

اگر زنی در خواب ببیند که به حیوان خود غذا می دهد ، این پیش گویی می کند که یک دوست دروغین به او خیانت خواهد کرد.

Nasnas: مردی کم فکر که با عملی که انجام می دهد خودش را از بین می برد و آن را از چشم مردم می ریزد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا