تعبیر دیدن اپیدمی در خواب

تعبیر دیدن اپیدمی در خواب

در خواب ، او از زندان به مردم از سلطان صدمه می زند یا قصد شرارت دارد. به بیماری نیز مراجعه کنید.

اگر خواب همه گیری را در سر می پرورانید ، این نماد ناامیدی از توانایی ذهنی است و ناشی از کارهای ناخوشایند است.

رویاهایی مانند این یک بیماری مسری را در بین اقوام یا دوستان پیشگویی می کند.

اگر خواب ببینید از هر نوع بیماری همه گیر می ترسید ، این پیش بینی می کند که اضطراب و نگرانی آینده شما را ابری می کند.

اگر می بینید دیگران از اپیدمی می ترسند ، این پیش بینی می کند که حوادث ترسناک باعث اضطراب و نگرانی شما می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا