تعبیر خواب بادمجان در خواب سیاه و سفید برای مفسرین بزرگ

تعبیر خواب بادمجان در خواب سیاه و سفید برای مفسرین بزرگ

بادمجان یکی از غذاهایی است که می توان آن را به صورت خام، پخته و سرخ شده مصرف کرد و رنگ آن بین سیاه، سفید و بنفش متغیر است، اما آیا تا به حال بادمجان را در خواب دیده اید؟ اگر به دنبال تعبیر خواب بادمجان در خواب برای تعبیر کنندگان برجسته هستید، می توانید مطلب زیر را دنبال کنید.

تعبیر خواب بادمجان در خواب

 • ابن سیرین دیدن بادمجان در خواب را رزق و خوبی تعبیر کرده که بیننده خواب از آن بهره مند می شود.
 • ابن شاهین رؤیت بادمجان را به نگرانی و ناراحتی تعبیر کرده و از رؤیاهای نامطلوب است و ممکن است نماد زیاده‌اندیشی بیننده در امری باشد که او را مشغول می‌کند.
 • ديدن بادمجان سفيد بهتر از بادمجان سياه است، زيرا دلالت بر گفتار آراسته و عسلي دارد و آسان اما كم رزق است و ديدن بادمجان سفيد آميخته با بادمجان سياه نشانگر مرد منافق است.
 • رویای خرید بادمجان سفید در خواب نماد نگرانی های کوچک است و اما فروش آن نشانه ای از جانب خداوند است که با صدقه دادن و استغفار فراوان ضرر را از بیننده رفع کند و دیدن بادمجان ارغوانی نشانه تردید در تصمیم گیری و مسائل مرموز در زندگی او.
 • و هر کس در خواب ببیند که بادمجان پوست کنده می کند، رویا نشان دهنده تفکر عمیق در مورد موضوعی خاص و نتیجه گیری است، این رؤیا ممکن است نمادی از آشکار ساختن شخص منافق باشد که واقعاً چه کسی است، یا با توجه به اینکه رنگ، غم و اندوه را از بین می برد. بادمجان بعد از پوست کندن سفید می شود و پوست کندن بادمجان سفید نشانه رزق و روزی خوب است.
 • دیدن بریدن بادمجان در خواب، نشانه چیزی است که ذهن بیننده خواب را به خود مشغول کرده و به دنبال راه حل است و دیدن بریدن بادمجان و یافتن دانه در داخل آن نشانه سحر و جادو است و ممکن است دانه اشاره به جن نیز باشد و خدا می داند. بهترین.
 • قاچ کردن بادمجان نشانه بازنگری در مشکلات و علل آن است و دیدن او به صورت مکعبی نشان دهنده همکاری بیننده خواب با خانواده است.
 • دیدن پختن بادمجان در خواب بیانگر رفع نگرانی است یا نماد برآورده شدن یکی از آرزوهایش توسط بیننده خواب است اما بعد از خستگی و دیدن پختن بادمجان بدون رسیدن آن بیانگر از دست دادن آرزوهای اوست.
 • دیدن بادمجان شکم پر در خواب، نشان دهنده ی کسی است که عکس آن پنهان را نشان می دهد و دیدن قیمه آن نشان دهنده حاملگی همسر بیننده خواب است و ممکن است نماد پنهان کاری باشد.
 • دیدن بادمجان شکم پر در خواب مجردی ازدواج است و سرخ کردن بادمجان در خواب نشانه انتشار سریع خبر بد یا هجوم به چیزی و پشیمانی بعد از آن است.
 • و در صورتی که بیننده بادمجان سرخ شده را دوست داشته باشد و در خواب ببیند، رؤیت ستودنی است، اما اگر در واقعیت از آن متنفر باشد، رؤیا نماد ابتلای بیننده به همراه نگرانی و اندوه و بیماری است و بادمجان کبابی نمادی است. تأدیب مرد دو رو و خوردن آن حکایت از حسد دارد.
 • دیدن کشت بادمجان یکی از چشم اندازهایی است که نماد ورود به پروژه ای جدید است که بیننده در امر امرار معاش با مشکل مواجه می شود و چیدن بادمجان نشانه کسب درآمد است اما پس از خستگی و سختی و دیدن مزرعه وسیع بادمجان نشانه موفقیت است
 • دیدن چیدن بادمجان در خواب نمادی از تقسیم پول، مانند ارث است.
 • اگر بیننده خواب ببیند که شخصی به او بادمجان گندیده می فروشد و بخواهد او را متقاعد کند، در این صورت بینش حکایت از حضور فردی بدخواه و رنگارنگ در زندگی او دارد و باید مراقب باشد.

تعبیر خواب بادمجان سیاه بزرگ

 • دیدن بادمجان سیاه در خواب، بیانگر سخنان زشتی است که بیننده خواب می شنود، و هر چه بادمجان سیاه بزرگتر باشد، بیشتر نشان دهنده رزق و روزی گسترده ای است که پس از خستگی و کوشش حاصل می شود و گاه نماد جادوگران است و خداوند اعلم. .
 • هر که ببیند بادمجان سیاه می خرد، رؤیت حاکی از دخالت او در چیزی است که به او مربوط نیست، و اگر بیننده عادل باشد، بیانگر رزق و روزی وسیع و بدون حساب است، انتخاب کوچک بیانگر از بین رفتن تدریجی نگرانی است.
 • و اگر خواب بیننده خرید بادمجان سیاه درشت را بر بادمجان سفید ترجیح دهد، آنچه را که خوب است با پایین تر جایگزین می کند و اگر طعم آن لذیذ باشد، رؤیا نماد رزق و روزی حلال است، اما اگر تلخ باشد، پس. این نشان دهنده امرار معاش است که در اثر فریب وارد او می شود.

خوردن بادمجان در خواب

 • دیدن خوردن بادمجان در فصول از بینات نامطلوب برخی از علما است و برخی دیگر خوردن آن را به رزق و نیکی تعبیر کرده اند که بیننده خواب از آن بهره مند می شود و دیدن خوردن بادمجان سفید و شیرین بهتر از سیاهی تلخ و پخته از آن است. بهتر از خام است
 • دیدن بادمجان خام در خواب، بیانگر اضطراب و خستگی است که به خواب بیننده مبتلا می شود و هر که ببیند به دیگری بادمجان می دهد، بیانگر نفاق یا مشارکت در امری خاص است، خواه خوب باشد یا بد.

تعبیر خواب بادمجان برای زنان مجرد

 • ابن سیرین دیدن بادمجان سیاه در خواب یک زن مجرد را به نامزدی بدون نسب و نسب در صورتی که در فصل او باشد تعبیر کرده است و اما دیدن آن در خارج از فصل، نماد شخصی است که بدون خیر از او خواستگاری می کند. و یا کم فایده است و دیدن بادمجان سفید بهتر از سیاه است زیرا نشانه نزدیکی ازدواج اوست و به نفع اهل آن وارد شود و خدا داناتر است.
 • دیدن پوست کندن بادمجان در خواب برای زن مجرد، نشان دهنده ی فکر زیاد در مورد چیزی است و پختن بادمجان نشانه نقشه کشیدن با یکی از دوستانش است و بادمجان شکم پر در خواب برای زن مجرد نشانه آن است. از ازدواج قریب الوقوع او

دیدن بادمجان در خواب برای زن متاهل

 • تعبیر دیدن خرید بادمجان در خواب برای زن متاهل به اختلاف بین او و شوهرش تعبیر می شود، مخصوصاً اگر سیاه و درشت باشد، اما دیدن بادمجان سفید بیانگر این است که برای مشکلات او راه حل هایی حاصل می شود. اما بعد از مدت ها
 • اگر زن متاهل باردار باشد و بادمجان را در وقت خود ببیند، بینش نماد روزی و نیکی و تسهیل ولادت اوست، اما اگر در زمان نابهنگام بوده، بینایی نشان دهنده مشکلاتی است که در دوران بارداری با آن مواجه خواهد شد.
 • اگر شوهر بینا به خاطر کار خارج شده باشد به زودی برمی گردد و خداوند روزی وسیعی به او عنایت می کند و اگر بادمجان آب پز ببیند رؤیت حکایت از نگرانی و گرفتاری دارد که می رود. از طریق، اما آنها زیاد دوام نمی آورند، و اگر او در انتظار حاملگی است، در این صورت رؤیا از نزدیک بودن حاملگی او خبر می دهد و خدا داناتر است.

تعبیر خواب بادمجان برای زن باردار

 • اگر زن حامله ای در خواب بادمجان ببیند، رؤیا نشان دهنده ابتلای او به سحر یا بیماری است، اما دیدن بادمجان پخته بیانگر اضطراب و تفکر در سختی های دوران بارداری است، و دیدن بادمجان بریان نشان دهنده این است که او مبتلا شده است. یک بیماری در دوران بارداری
 • دیدن بادمجان سرخ شده در خواب زن حامله از رؤیاهای ستودنی است که حکایت از زایمان آسان دارد و اگر سیاه رنگ بود، رؤیت حکایت از تولد فرزند ذکور دارد و خداوند اعلم و دیدن بادمجان بریان یکی است. از بینایی های نامطلوب که نشان دهنده مشکل در زایمان است.
 • دیدن خوردن بادمجان در خواب زن حامله، نشان دهنده آن است که دوران بارداری بدون مشکل سپری شده است و اگر در ماه های اول بارداری بادمجان سفید ببیند، بینایی نشان می دهد که زن به دنیا خواهد آورد.

دیدن بادمجان در خواب برای زن مطلقه

 • اگر زن مطلقه در خواب ببیند که بادمجان می چیند، رؤیت حاکی از حضور دشمنان در زندگی او در صورت فساد آن است، اما اگر ببیند که بادمجان می خورد و طعم آن لذیذ است. بینایی نشان می دهد که او به زودی با یک مرد شایسته ازدواج خواهد کرد.

در پایان تعبیر خواب بادمجان در خواب از فردی به فرد دیگر با توجه به وضعیت تأهل و آنچه بیننده خواب دیده است متفاوت است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا