تعبیر دیدن تف در خواب

تعبیر دیدن تف در خواب

خواب تف یکی از خواب هایی است که بسیاری از مردم خواب آن را نمی بینند، زیرا تف هر چیزی است که انسان برای خلاصی از آن از دهان خارج می کند و وقتی انسان در خواب تف می بیند می خواهد بداند. تعبیر آن و اینکه آیا آن نشانه چیز خوبی است یا بد، بنابراین مردم در جستجوی تعبیر خواب تف کردن در خواب هستند، زیرا تعابیر زیادی دارد که در حالت بیننده خواب متفاوت است.

تعبیر دیدن تف در خواب ابن شاهین

دیدن تف در خواب معانی مختلفی دارد، بنابراین بن شاهین که یکی از مشهورترین تعبیر کنندگان خواب است، دیدن تف در خواب را واضح تعبیر کرد.

 • این که تف در خواب به معنای صحبت در مورد چیزی است که جایز نیست.
 • ابن شاهین می‌گوید: اگر کسی در خواب ببیند که آب دهانش را به اهل بیت خود می‌ریزد، بیانگر حدیث حق آنهاست.
 • وقتی بیننده خواب نوک سینه ای را می بیند که روی زمین تف می کند، این نشانه مالکیت زمین یا بخشی است.
 • تف بر درخت در خواب به عدم عهد و عهد تعبیر می شود.
 • ابن شاهین گفته است که دیدن تف سیاه در خواب دلیل بر نگرانی و اندوه است و تف زرد دلیل بر بیماری است.
 • اگر بیننده در دهان تف خشک ببیند، بیانگر آن است که بیننده خواب در معرض فقر قرار خواهد گرفت.

تعبیر دیدن تف در خواب ابن سیرین

ابن سیرین را یکی از مشهورترین عالمان تعبیر خواب در جهان عرب می‌دانند که رؤیت تف در خواب را تعبیر کرده است و از جمله این تعابیر است.

 • ابن سیرین در خواب آب دهان را به پول مرد تعبیر کرده است.
 • اگر بیننده در خواب ببیند که با خون بیرون تف می کند، دلیل بر کسب مال حرام است.
 • دیدن تف در خواب مزه گرم دارد، زیرا نشان دهنده طول عمر بیننده است، در حالی که تف در خواب مزه سردی دارد که دلیل مرگ است.

تعبیر دیدن تف در خواب نابلسی

النابلسی دیدن تف در خواب را تعبیر کرده است، چنانکه در خواب تف، تعابیر متعددی را بیان کرده است.

 • النابلسی رؤیت تف در خواب را نشانه قوت مرد و نیز ناسزا و گفتار تعبیر کرده است.
 • اگر بیننده ببیند که برادرش تف می کند و با تف مقداری کف بیرون می آید، بیانگر این است که بیننده خواب زیاد صحبت های نادرست و باطل می گوید.
 • اگر شخصی ببیند که دارد به دیوار تف می زند، این توضیح می دهد که این مرد پول زیادی خرج می کند.
 • تف بر درخت بیانگر عهدشکنی و عهدشکنی است، در حالی که تف بر زمین نشان دهنده خرید زمین یا کالا است.
 • وقتی بیننده خواب در خواب می بیند که به دیگری تف می زند، بیانگر این است که بیننده در غیاب او به او تهمت می زند.

این گونه بود که به این نتیجه رسیدیم که تعبیر کنندگان خواب در تعبیر دیدن تف در خواب با هم اختلاف داشته اند که برخی این را به خوبی و برخی تف را به چیزهای زشتی تعبیر کرده اند و این به دلیل نحوه تف کردن در خواب است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا