شنیدن صدای باران در خواب

شنیدن صدای باران در خواب

شنیدن صدای باران در خواب یکی از خواب هایی است که بنا به تعبیر عالم ابن سیرین و بسیاری از علمای تعبیر، بر حسب حال بیننده ممکن است منادی خوب یا بد باشد، لذا در ادامه با هم خواهیم آموخت. تعبیر این خواب را بر حسب حال بیننده اعم از زن یا مرد بنویسید.

شنیدن صدای باران در خواب

علما شنیدن صدای باران در خواب را اجابت دعا یا اصرار دانسته اند و این در مورد کسانی است که صلاح بر آنها غالب است زمان و ممکن است نماد رزق و روزی و مالی بسیار باشد. باران ممکن است ناظر به حاجتی باشد که از آسمان نازل می شود و در صورتی که بیننده باران را به صورت خون ببیند ممکن است حاکی از نزاع و خونریزی باشد.

دیدن باران در خواب، اگر در زمان دیگری بیفتد، ممکن است به مصیبت و امراض اشاره داشته باشد، و محقق ابن سیرین تأیید کرده است که هر کس باران ببیند در همه ممالک می‌بارد، بیانگر نیکی و حاصلخیزی و ارزانی است و اگر مردم در یک زمان باشند. حالت مرض و ظلم است، پس این نشانه آسودگی است، اما اگر باران شدید و زیانبار ببارد و آتش و سنگ داشته باشد، نشانه وخامت حال آنهاست.

و هر که خود را از باران در زیر دیوار یا سقفی محبوس ببیند، بیانگر آن است که چیزی به او ضرر می رساند، خواه گفتار باشد یا کردار، یا به دلیل بیماری یا فقر، یا خواب قادر به کار یا مسافرت نیست. ممکن است نشان دهد که او وارد زندان خواهد شد و همه اینها بستگی به وضعیت بیننده خواب دارد و خدا بهتر می داند.

تعبیر خواب شنیدن صدای باران در خواب برای خانم های مجرد

اگر زن مجرد در خواب صدای باران را بشنود، نشانه ازدواج قریب الوقوع او است و مایه التماس دعا است، همچنین این خواب نماد موفقیت هایی است که در صورت کار در زندگی حرفه ای خود به دست می آورد و رزق و روزی فراوان. و خیری که نصیبش خواهد شد.

تعبیر خواب شنیدن صدای باران در خواب برای زن متاهل

اگر زن شوهردار در خواب صدای باران را بشنود، این نشانه ای است از سوی خداوند که او را به دعا و افزایش فراوان دعوت می کند.

تعبیر خواب شنیدن صدای باران در خواب برای زن باردار

علماى تعبير، شنيدن صداى باران در خواب زن باردار را تسهيل خداوند در باردارى او و نشانه اين است كه باردارى او به خوبى پيش مى‏رود و بدون هيچ مشكلى بچه سالم به دنيا مى‏آورد.

تعبیر خواب شنیدن صدای باران در خواب برای زن مطلقه

دیدن باران برای زن مطلقه و شنیدن صدای آن در خواب، مژده و دلیل بر حال خوب اوست و خداوند آن چه را که در زندگی دیده به او جبران می کند.

تعبیر خواب شنیدن صدای باران در خواب برای مرد

در صورتی که بیننده مجرد باشد، این نشانه آن است که خداوند متعال همسری صالح به او عنایت خواهد کرد، اگر او بر زمین صالح باشد و شنیدن صدای باران ممکن است حکایت از اصرار به تقرب به خدا داشته باشد تا او نباشد. گرفتار عذاب او با نابودی باران شد، چنان که تعبیر بر حسب موقعیت و زمان و مکان بیننده و خداوند آگاه است.

اما اگر بیننده خواب متاهل باشد، بیانگر آن است که به زودی در کار خود جایگاه برجسته ای خواهد یافت و رزق و روزی و خیر و آسایش فراوان خواهد بود و خدا اعلم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا