تعبیر دیدن کبوتر در خواب با تعبیر دقیق ائمه و شیوخ

تعبیر دیدن کبوتر در خواب با تعبیر دقیق ائمه و شیوخ

توضیح دیدن حمام در خواب با توجه به آنچه بیننده ممکن است بین انواع و رنگ های مختلف کبوتر ببیند، و همچنین سیر وقایع در خواب به محض ذبح، تغذیه یا کتک خوردن کبوتر، بنابراین هر بار تعبیری وجود دارد که می تواند کمک کند. تعبیر آن خواب بین خوب و بد را می دانید.

توضیح دیدن حمام در خواب توسط ابن سیرین

ابن سیرین در کتاب جامع خود همه تعبیر خواب با صحبت از کبوتر و تفاوت بینش آمده است، آنجا که می گوید:

 • کبوتر ممکن است نشانه یک همسر خوب و وفادار باشد که به شوهرش خیانت نمی کند.
 • همچنین ممکن است نشانه ای از اخبار و مکاتبات در گردش باشد.
 • و اگر در خواب به غرش کبوترها گوش دادید، این نشان می دهد که مردی بیننده را سرزنش می کند.
 • اما اگر کبوترها در حال پرواز دیده شوند، این خبر خوبی برای تسکین نزدیک پس از رنج و ناراحتی است.
 • همین طور اگر بیننده دریابد که کبوترها در اطراف او پرواز می کنند، نشانه خبر خوش و خوشحال کننده یا خبر بازگشت شخص غایب است.
 • و اگر کبوتر در مقابل بیننده افتاد و او بیمار شد، ممکن است این نشانه مرگ و عذاب باشد.
 • و اگر كبوترى را كه بيننده مى بيند مال ديگرى است، دليل بر زنا و نافرماني است.
 • و هر کس ببیند که به کبوترها غذا می دهد و علوفه را می پراکند تا او را به آن دعوت کند، این نشانه دلال و گناه کبیره بود.

دیدن حمام در خواب

دیدن حمام در خواب برای مجرد

در مورد زنان مجردی که در خواب کبوتر می بینند تعابیر متعددی وجود دارد از جمله:

 • هر گاه زن مجردی در خواب حمام می بیند، ممکن است این نشانه خوبی برای ازدواج او با یک فرد مرفه باشد.
 • و اگر یک کبوتر سفید ببیند، این نشانه خوبی از تغییرات خوب و شاد در زندگی او است.
 • همینطور اگر می دید که گله ای کبوتر وارد خانه اش شده است، نشانه ترفیع و مقام بلند در کار بود.
 • اما اگر در خواب دیدید که کبوتری را ذبح می کنند، این نشان دهنده مشکلات متعددی است که بیننده با آن روبرو خواهد شد و در طی آن ممکن است پول زیادی از دست بدهد.
 • همین طور اگر زن مجرد گوشت کبوتر را خام بخورد، بیانگر فتنه و معاشرت او با افراد بد است.

توضیح دیدن حمام در خواب برای باردار

رؤیاهای یک زن باردار به طور کلی با نوزاد او مرتبط است.از جمله تعابیر دیدن کبوتر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • اگر زن باردار در خواب دو کبوتر ببیند، بیانگر آن است که دوقلو به دنیا خواهد آورد.
 • به همین ترتیب، اگر یک کبوتر کوچک در حمام می دیدید، این نشان می داد که او یک دختر خواهد داشت.
 • این مورد کاملاً در مورد دیدن او یک کبوتر بزرگ صدق می کند، زیرا این نشانه ای است که او یک نر به دنیا خواهد آورد.
 • اما اگر یک کبوتر سیاه ببیند، این نشانه مشکلات در بارداری و زایمان یا نشانه ای از یک خبر ناراحت کننده است.
 • تخم کبوتر در خواب برای یک زن باردار نشانه ای از تاریخ زایمان است.

دیدن کبوتر سفید در خواب

با رنگ های مختلف کبوترها، هر تعبیری از رویایی که بیننده خواب دیده می تواند متفاوت باشد و از جمله تعابیر دیدن کبوتر سفید می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • رنگ سفید معمولاً نشانه امنیت و آرامش است و این با دیدن کبوتر سفید در خواب نشان می دهد.
 • همچنین اگر زن مجردی کبوتر سفید ببیند، نشان دهنده نامزدی و ازدواج اوست.
 • و اگر بیننده یا بیننده، کبوتر سفیدی را دید که ذبح شده بود، نشان از رقابت بود.
 • و اگر از غوغای کبوتر سفید لذت می برد، نشان دهنده غم و اندوه است.
 • اگر بیننده لانه کبوترهای سفید را دید، ممکن است نشانه آشنایی و شادی و یا نشانه پول و معیشت باشد.
 • کبوتر سفید در برخی از تعابیر بیانگر دینداری و اخلاق نیکو است.
 • و هر که شاهد کند پرهای کبوتر از مردان است، این عمل نشان دهنده خشونت و شکنجه ای است که در حق همسرش می کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا