تعبیر خواب شستن پتو در خواب برای زنان مجرد و متاهل

تعبیر خواب شستن پتو در خواب برای زنان مجرد و متاهل

پتو یکی از چیزهای اساسی است که انسان از آن برای گرم کردن استفاده می کند، مخصوصاً در فصل زمستان و دیدن آن در خواب ممکن است بی معنی یا خودگویی باشد، زیرا ممکن است تعبیر مهمی داشته باشد. تعبیر خواب شستن پتو در خواب را در سطور زیر به شما نشان می دهد.

تعبیر خواب شستن پتو

 • علما و مفسران ارشد تعبیر کرده اند که شستن پتو در خواب، نشانه رفع غم و اندوه، رهایی از مشکلات و رهایی از بحران ها و غم ها است.
 • شستن پتو در خواب، نشانه رهایی از برخی از اشتباهات شخص بینا است و شستن پتو نشانه برگرداندن آن اشتباهات و راه رفتن در صراط مستقیم است.
 • شستن پتو در خواب، نشانه رهایی از امراض و مژده است به معالجه و بهبودی بیننده خواب و رهایی او از دردها.
 • همچنین گفته شد که شستن پتو نشانه رهایی از گناه و نافرمانی و تقرب به خداوند متعال است.
 • دیدن شستن پتو برای کودکان در خواب، مژده به نیکی فرزندان و هدایای آنان است و نیز گفته اند که مژده است که بیننده صاحب فرزند شود.

:

 • دیدن شستن پتوهای کودکان، منادی شادی و خیر فراوان است که به زودی بیننده خواب به آن دست خواهد یافت.
 • اگر جوانی در خواب ببیند که پتوی سفید را می شویند، علامت آن است که با دختر خوبی ازدواج می کند و از او خوشبخت می شود.
 • و گفته شد که شستن پتو در خواب مژده ای است که بیننده خواب به شغلی معتبر نصیب می شود، اما سخت است و تلاش بسیار می طلبد.
 • و اگر مردی در خواب ببیند که در حال شستن پتو است، بیانگر حسن خلق او در میان مردم و جایگاه معتبر او در جامعه است.
 • اگر مردی ببیند که پتو را می‌شوید و خیلی کثیف است، نشان‌دهنده تلاشی است که برای رسیدن به سعادت خانوادگی، تربیت فرزندان و مراقبت از همسرش انجام می‌شود.
 • و اگر مردی در خواب ببیند که در حال شستن پتوی سفید است، بیانگر آن است که همسر بینا دارای اخلاق نیکو و صفات نیکو است.

:

تعبیر خواب شستن پتو برای دختر مجرد

 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند در حال شستن پتو است، بیانگر آن است که از خیر فراوان نصیبش می شود و از زندگی خود خرسند می شود.
 • شستن پتو در خواب یک زن مجرد، نشانه آن است که او در رشته تحصیلی خود و در زمینه کاری خود به موفقیت های بزرگی دست خواهد یافت.
 • همچنین گفته اند که شستن پتو در خواب، نشانه آن است که به زودی شوهر خوبی خواهد داشت.
 • اگر دختر مجردی ببیند که پتوی بسیار کثیفی را می‌شوید، نشانه آن است که دختر از مشکلات خلاص می‌شود و خداوند او را از رسوایی‌ها حفظ می‌کند و در میان مردم شهرت و اعتباری خواهد داشت.
 • اگر دختر مجردی می‌دید که در حال شستن پتوی سیاه است، این یکی از دیدهای نامطلوب بود که نشان می‌داد او مورد نفرت نزدیک‌ترین افراد قرار گرفته است.
 • همچنین گفته شد که اگر زن مجرد ببیند که در حال شستن پتو است، این نشانه تلاش او برای توبه از گناهان و رفع خطاهای خود است و خداوند متعال و دانا است.

:

تعبیر خواب شستن پتو برای زن متاهل

 • شستن پتو در خواب زن متاهل، نشانه رزق فراوانی است که او و شوهرش از آن برخوردار خواهند شد.
 • و اگر زن شوهردار ببیند که در حال شستن پتو است، نشانگر پاکی نیت و علاقه او به اطرافیان و کمک به دیگران است.
 • اگر زن شوهردار ببیند که پتوی سفید را می‌شوید، نشانه آن است که زندگی او آسان می‌شود و با شوهر و فرزندانش زندگی پایداری دارد.
 • دیدن شستن پتوی پشمی نشانه ثبات خانواده است.
 • و اگر زنی ببیند که پتوی سیاه میشوید، نشانة عسر و حرج است و در زندگی خود دچار بحرانهای بزرگ می شود.
 • اگر پتو در خواب بسیار کثیف بود و زن در خواب دید که در حال شستن آن است، این نشانه مبارزه در زندگی او با شوهرش بود.
 • شستن پتو قرمز در خواب، نشانه لذت بردن از زندگی زناشویی شاد است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا