دیدن مریم مقدس در خواب و دیدن کلیسا برای یک مسلمان

دیدن مریم مقدس در خواب و دیدن کلیسا برای یک مسلمان

شاید بسیاری از افراد با دیدن مریم مقدس در خواب احساس ترس و اضطراب کنند، به خصوص اگر بیننده خواب مسیحی نباشد، زیرا این خواب بسیار ذهن او را به خود مشغول می کند و سعی می کند از هر طریق ممکن معنی و تعبیر این خواب را بداند. و غالباً جست‌وجو آغاز می‌شود تا بفهمیم تعبیر بزرگان تعبیر و فقها برای این خواب چیست.

دیدن مریم باکره در خواب

 • وقتی تعبیر خواب دیدن حضرت مریم را برای محقق نابلسی جستجو می کنیم، درمی یابیم که او گفته است که زیارت حضرت مریم با شخصی در خواب برای او افتخار و افتخار است و این امر. انسان را تا حد زیادی مقرب خدا می دانند و از صالحان به شمار می آید و خداوند به آن بالاتر و داناتر است.
 • همچنین گفته شده است که دیدن مریم در خواب برای دختر مجرد، برای او نشانه ازدواج قریب الوقوع یا نامزدی او با شخص نیکوکار در واقعیت است و خداوند به آن بالاتر و داناتر است.
 • این خواب یکی از رویاهای فرخنده صاحبش محسوب می شود، زیرا این خواب حکایت از رهایی از اضطراب و رفع مشکلات بیننده در آینده ای نزدیک به امید خدا و نجات او از تمامی بحران هایی است که در دوره کنونی با آن مواجه است و خدا بهتر می داند.
 • محقق ابن شاهین در تعبیر خواب مریم باکره با محقق النابلسی هم عقیده است و می گوید این خواب از خواب هایی است که دلالت بر آن دارد که بیننده در زمان حال خیر بسیار می یابد.
 • ابن شاهین افزود که وقتی مریم باکره را در خواب دید و بیننده زن یا مردی بود که با وجود ازدواج طولانی مدت هنوز بچه دار نمی شد، این خواب به آنها خبر می دهد که به زودی بچه دار می شوند. باید اندکی صبر کنند و خداوند متعال و دانا است.

تعبیر دیدن کلیسا در خواب

 • برخی از علمای تفسیر گفته اند که دیدن کلیسا در خواب برای بیننده نشانه خوبی نیست، زیرا کلیسا در خواب در واقع نماد قبرستان است و یا ممکن است نماد مرگ یا وقوع دردناکی باشد. واقعه ای برای بیننده همان گونه که بقیه رؤیت می تواند حاکی از وجود زنا و مشروبات الکلی و خیلی چیزهای دیگر باشد گناهان در زندگی بیننده و خدا داناتر است.
 • همچنین دیدن کلیسا در خواب را می توان نشانه وقوع بلاها و مصیبت های بزرگ در زندگی بیننده در زمان حال تعبیر کرد و خداوند متعال و دانا است.
 • همچنین گفته شده است که شخصی در خواب خود را در کلیسا می بیند یا در داخل آن گریه می کند و دعا می کند و خدا را یاد می کند، پس این خواب نشان دهنده مرگ یکی از عزیزان بیننده خواب یا مرگ خود بیننده در آینده نزدیک است. و خداوند به اعصار برتر و داناتر است.
 • و اگر بیننده بگوید که در داخل کلیسا است و گریه و زاری می کند و بلند فریاد می کند، تعبیر این خواب این است که بیننده مضطر و اندوهگین می شود.
 • همچنین ذکر شده است که اگر بیننده خواب گفت که دیدم داخل کلیسا است و مرده ای در کلیسا است و یا تشییع جنازه مرده ای برگزار می شود این خواب نشان دهنده دوری بیننده از خداست همچنین گفته شده است. که این خواب دلیل بر خروج بیننده از دینش است جهنم در آخرت خواهد بود و خدا بالاتر است و این را می داند.
 • و اما کسی که گفت دیدم قرآن می‌خوانم یا از داخل کلیسا اذان می‌خوانم، این خواب می‌گوید که بیننده ممکن است به نوعی به جنگ یا جهاد برود. خداوند متعال او را بر دشمنانش پیروز گرداند و با اذن او و همکارانش به سلامت بازگردند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا