تعبیر خواب قیامت و آتش در خواب و خوب یا بد بودن آن.

تعبیر خواب قیامت و آتش در خواب و خوب یا بد بودن آن.

یکی از خواب هایی که مردم بیشتر به دنبال آن می گردند، رؤیای قیامت و ورود به آتش است. از این رو مجله ای نازک در این مقاله تعبیر خواب قیامت و آتش را توسط مفسران بزرگی چون ابن سیرین، النابلسی و ابن شاهین به شما تقدیم می کند.

تعبیر خواب قیامت و آتش ابن سیرین

 • امام محمد بن سیرین یکی از علما در تعبیر خواب می فرماید: خواب قیامت و آتش از جمله خواب هایی است که برای هرکسی که دلش به دنیا دل بسته است هشدار و انذار محسوب می شود. لذت های آن بدون توجه به آخرت و پاداش و کیفر آن.
 • امام ابن سیرین معتقد است که ورود به جهنم در قیامت بستگی به حال و احوال بیننده دارد.
 • خواب در روز قیامت بیانگر سفر دور بیننده است که به جایی غیر از محل زندگی خود می رود و مرحله جدیدی از زندگی خود را آغاز می کند و اگر وارد آتش شود این نشانه است. که مرحله ای که وارد خواهد شد پر از گرفتاری هایی خواهد بود که قابل تحمل نیست.
 • رؤیای قیامت و آتش در خواب شخص ظالم، نماد این است که به دلیل ظلمی که مرتکب شده و ضایع شدن حقوق مردم به شدت مجازات می شود.
 • خواب دخول در آتش در قیامت نیز ممکن است به میزان ترس بیننده از عذاب خداوند متعال و اشتیاق او به عبادات به دلیل نگرانی از مقامش نزد خدا باشد.
 • اگر روز قیامت در خواب ببیند که به تنهایی وارد جهنم می شود بدون اینکه کسی در کنار او باشد، این خواب بیانگر آن است که قیامت این شخص به تنهایی برپا می شود، یعنی مرگش نزدیک است و او خواهد آمد. برو سر قبرش و حسابش را به تنهایی بدون خانواده و پول دریافت کن. پس باید در بازگشت به سوی خدا بشتابد.
 • اگر شخصی در قیامت به تنهایی گرفتار شود، این خواب بیانگر آن است که با خوردن پول آنها یا عبور از آبروی اطرافیان، ظلم زیادی به اطرافیان می کند.
 • رؤیای قیامت و برافروختن آتش برای سربازان و رزمندگان، از رؤیاهای ستودنی ابن سیرین است، زیرا بیانگر پیروزی بر دشمنان و پیروزی بر آنان است، به ویژه اگر این دشمنان متجاوز باشند.
 • وقتی انسان در خواب ببیند که در قیامت در برابر خدا ایستاده است و در برابر اعمال خود بازخواست می شود و با وجود اینکه به جهنم عرضه شده است وارد جهنم نمی شود، این از نشانه های ستودنی است که به این معناست که فرد در حال گذراندن یک مصیبت بزرگ است، اما به خواست خدا از آن نجات خواهد یافت.
 • خواب دیدن آتش در روز قیامت بدون دخول در آن به معنای تلاش بیننده برای ایستادگی بر حق و عدم پیروی از باطل در زمان وسوسه است.

تعبیر خواب قیامت و آتش نابلسی

 • امام نابلسی بر این باور است که رؤیای قیامت و آتش از جمله رؤیاهایی است که حاوی پیام هایی برای بیننده است که باید گناهان کبیره را ترک کند و شروع به توبه کند.
 • داخل شدن در آتش در قیامت به این معناست که اسرار پنهان آشکار می شود و شخص به خاطر گناهانی که انجام می دهد و نمی خواهد آنها را ترک کند در میان مردم آشکار می شود.
 • دیدن قیامت و آتش در خواب زن، نویدی است برای گرفتار شدن به وسوسه خاص و گناه به طور کلی.
 • اگر دختر مجردی در خواب رستاخیز و ورود به آتش را ببیند، نشانه آن است که با کسی که او را فریب دهد، رابطه حرام برقرار می کند یا حجاب را ترک می کند.
 • وقتی زن باردار در خواب قیامت و آتش را می بیند، این خواب بیانگر این است که حاملگی خود را به خوبی تحویل می دهد، بنابراین نباید نگران باشد و دائماً به فکر مرگ جنین یا بیماری او نباشد، زیرا این امر تفکر باعث فرسودگی روانی او می شود.
 • اگر زنی در روز قیامت ببیند که داخل آتش می شود و از غذای خانواده اش می خورد و از آب جوش می نوشد، این خواب به این معناست که با گناهکاران نشسته و با آنها صحبت می کند.
 • اگر زنی ببیند که در قیامت وارد آتش می شود و سپس از آن بیرون می آید و نداند دخول کی بوده و خروج کی بوده، تعبیر خواب این است که اخلاق خود را فراموش می کند و غیبت و غیبت فراوان است.
 • امام نابلسی می فرماید: اگر زنی ببیند که یکی از اعضای خانواده اش در روز قیامت وارد آتش شد، باید او را تذکر دهد و راهنمایی کند و اگر یکی از اعضای خانواده اش از آتش بیرون آمد، او را به جا آورد. رستاخیز
 • امام نابلسی دیدن آتش را با چشم در قیامت به حذر بودن از سلطان تعبیر کرده است، مخصوصاً اگر بیننده به اهل حلول و عقد در کشور نزدیک باشد.
 • ثروتمندی که در خواب ببیند در قیامت وارد آتش می شود، نشانه آن است که مال حرام می خورد یا به ربا می پردازد، در حالی که اگر فقیر ببیند روز قیامت وارد آتش می شود. قیامت و سپس رهایی از آن پس از عذابی طولانی، آنگاه این خواب حکایت از خروج از پریشانی به آسایش و بهبود وضع مادی او دارد.
 • اگر انسان در روز قیامت به سختی مورد بازخواست قرار گیرد و سپس وارد جهنم شود، نشانه آن بود که فرصت بزرگی را که می توانست زندگی او را به سمت بهتر شدن برگرداند، از دست می داد.

تعبیر خواب قیامت و آتش ابن شاهین

 • امام ابن شاهین رؤیای قیامت و آتش را در خواب برای کسی که می خواهد کاری انجام دهد تعریف می کند که این امری که وارد می شود مایه تباهی است پس باید بداند که امان او دوری جستن است. از این موضوع
 • اگر در خواب صدایی بشنود که فلانی زنده شده و وارد جهنم شده است. اگر نزدیک است شرایطش را بررسی کند و نصیحتش کند و اگر دور است برای هدایت دعا کند و از آنچه رفته پیروی نکند یا به آن گوش دهد.
 • هر کس در خواب ببیند که روز قیامت وارد آتش می شود و از درد در آتش فریاد می زند، هر گاه به او برسد از توبه خودداری می کند و به ظلم و نافرمانی خود ادامه می دهد و هر چه عذاب شدیدتر باشد، بیشتر می شود. شخص در گناهان کبیره غوطه ور می شود.
 • اگر در قیامت وارد جهنم شود و در خواب ببیند از دیگران کمک می‌خواهد، این خواب به این معناست که او فردی وابسته است که نمی‌تواند مسئولیتی بر دوش بکشد و به منافقان و مفسدان نزدیک است و آنها را سرزنش می‌کند. .
 • امام ابن شاهین معتقد است که دیدن مرده در روز قیامت در حال ورود به آتش دلیل بر عاقبت بد است، بنابراین باید از طرف این مرده صدقه دهد و اگر نزدیک به او بود برای او صلوات بفرستد. مرده ناشناخته است، سپس خواب به زندگی بیننده و دوری او از خداوند متعال منعکس می شود.
 • وقتی انسان در روز قیامت همه مردم را در جهنم عذاب می بیند در حالی که از عذاب در امان است، امام ابن شاهین می فرماید که این یکی از ستوده ترین رؤیاهاست که حکایت از استقلال بیننده در نظر او دارد و می کند. باطل را هر قدر هم که در میان مردم فراگیر باشد، پیروی نکنید. این خواب نشانه نجات است.

دیدن صاحب انبار آتش در خواب

 • دیدن صاحب انبار آتش در خواب تعابیر زیادی دارد، اگر در خواب شخصی وارد آتش شد و دید صاحبی به او غذای لذیذ می داد، نشانه توبه است، در حالی که اگر غذا گندیده و منفور بود. این نشانه زیان هایی بود که بیننده خواب در زندگی دنیوی خود در معرض آن قرار می گیرد، علاوه بر این که خواب حکایت از دوری از خدا و تجاوز از حدود او دارد.
 • اگر انباردار آتش بدون اینکه بیننده احساس ترس کند در خواب می‌آمد، نشانه ایمنی بود و اگر انباردار آتش در خواب خوش‌حال بود، این به معنای نزدیکی بیننده به مأموران امنیتی است، در حالی که اگر روی می‌کرد. دور شد و روی گردانید و از انبار آتش روی برگرداند، پس این خواب بیانگر آن است که بیننده مرتکب گناهان کبیره شده است.
 • اگر حافظ آتش بیننده را بگیرد و در آتش بیندازد، در دنیا خوار و ذلیل می شود.

خروج از آتش جهنم در خواب

 • خروج انسان از آتش جهنم به بهشت ​​در روز قیامت به معنای توبه به درگاه خداوند و برائت از گناهان و گناهان کبیره است، در حالی که اگر از بهشت ​​به جهنم خارج شود، این رؤیت ناپسندی است که حکایت از بدی دارد. پایان.
 • بیرون آمدن از جهنم در روز قیامت با شفاعت، دلیل بر انفاق و کثرت حسنات است که موجب زنده ماندن بیننده خواهد شد.
 • امام نابلسی در مورد خروج بدون ضرر آن شخص از آتش جهنم در روز قیامت نظر دیگری داشتند و فرمودند تعبیر این خواب افتادن در غم و غصه دنیاست در حالی که معاصران با او اختلاف داشتند. و تعبير اين خواب را نزديك شدن به حاكم و حاكم و بهره مندي از پشت سر او از آسيب نرساندن آن است.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که عامل بیرون رفتن شخص دیگری از آتش است، این اشاره به دراز کردن دست یاری به سوی نیازمندان است.

در پایان این مقاله تعبیر خواب قیامت و آتش توسط ابن سیرین، النابلسی و ابن شاهین را مرور کرده ایم و بینا باید از خداوند متعال دعا کند که بهترین این رؤیا را به او عطا فرماید. ، در حالی که از شر آن به خدا پناه می برد و تسلیم تعابیر منفی آن نمی شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا