تعبیر خواب چاقی و افزایش وزن در خواب

تعبیر خواب چاقی و چاق شدن در خواب یکی از خواب های عجیب و غریب است که بیننده خواب را کنجکاو می کند تا تعبیر آن را بداند و در این مقاله تعابیر زیادی برای آن وجود دارد. تعبیر آن را در موارد مختلف برای زنان، زنان مجرد و مردان و نیز بدی این بینش را خواهیم دید.

مطالب این مقاله

تعبیر خواب چاقی و افزایش وزن در خواب برای زن متاهل

1. اگر زن متاهلی در خواب ببیند که شوهرش چاق شده یا شوهرش چاق شده است، این رؤیت ممکن است بیانگر آن باشد که شوهرش از سلامت و تندرستی برخوردار است و بدنش عاری از بیماری و درد است.

2. یا اینکه بینش حاکی از رزق و خیر فراوانی است که نصیب او و شوهرش خواهد شد.

3. اگر زنی غریبه چاق ببیند، نشانه این است که خوشبختی در زندگی زناشویی او رخ می دهد و همه مشکلات او از خودش پیشی می گیرد.

4. اگر زنی که در شغلی مشغول به کار است، در خواب ببیند که چاق می شود، نشان دهنده جایگاه معتبری است که به زودی به دست خواهد آورد.

تعبیر خواب چاقی و افزایش وزن در خواب برای خانم مجرد

1_ افزایش وزن در خواب یک زن مجرد، بیانگر موفقیت در کار و زندگی به طور کلی است.

2_ دیدن افزایش وزن در خواب دختر مجرد نیز بیانگر هوشیاری، حال خوب و تقرب به خداوند متعال است.

3_ اگر دختری ببیند که وزنش بعد از ایستادن روی ترازو زیاد می شود و افزایش آن مناسب است، بیانگر رزق و خیر فراوانی است که بیننده خواب به دست می آورد.

4_ دیدن افزایش وزن شکم در خواب، بیانگر پول زیادی است که در راه این دختر است.

5_ اگر دختری در خواب ببیند که انگشتان دستش زیاد می شود، بیانگر ایمان قوی و تقرب به خداوند متعال است.

تعبیر خواب چاقی و افزایش وزن در خواب برای مرد

1_ اگر مردی خود را چاقتر از آنچه هست ببیند برای بیننده خواب بیانگر برکت و افزایش و سعادت است.

2_ چاقی در خواب بیانگر افزایش رزق و روزی بیننده خواب و فراوانی خیری است که در زندگی برای او اتفاق می افتد.

3_ هر کس در خواب ببیند که افزایش وزنش به صورت طبیعی بوده و چنانکه در زندگی واقعی او هست، بیانگر حفظ و عنایت خداوند متعال نسبت به بیننده خواب و ادای مصالح او و حفظ خانه خود از قرار گرفتن در معرض دیگران است. .

4_ چاق شدن در خواب ممکن است بیانگر افزایش هوشیاری بیننده، افزایش دین و امور او و افزایش اطاعت او از خداوند متعال باشد.

5_ ممکن است نماد موفقیت در تجارت و موفقیت در تجارت او باشد که سود بیشتری برای او به ارمغان می آورد که ثروت او را افزایش می دهد.

6_ اگر مردی در خواب ببیند که بر گردنش زیاد شده است، بیانگر بدهی های فراوانی است که باید بپردازد.

دیدن ترازو در خواب

1/ هر که در خواب ترازو ببیند، بینش نشانگر جایگاه و ارزش بیننده در بین خانواده و همکارانش است.

2/ هر کس در خواب ببیند که بر ترازو ایستاده است تا وزن خود را بسنجد، اگر وزنش معقول باشد، نشانه نیکو و افزایش روزی بیننده است.

3/ دیدن ترازو نشان دهنده ارزیابی خواب بیننده از خود است، اگر وزن آن کمتر از حد معمول باشد، تعبیر آن بی توجهی بیننده به حقوق خود و اطرافیان است.

آنچه در مورد شرّ دیدن افزایش وزن در خواب ذکر شد

1. هر که در حقیقت لاغر باشد و به چاقی و اضافه وزن نرسد و در خواب ببیند که چاق است یا بیش از حد طبیعی چاق شده است، دید او نشان می دهد که بیننده از ربا پول می گیرد یا خرج می کند. پول در وسایل حرام ربوی

2. هرکس در خواب ببیند که چاق شده و لباس زرد به تن دارد، بینایی او نماد بیماری ها و بدی ها و آسیب هایی است که به خواب بیننده می رسد، ولی می تواند بر آنها غلبه کند و از شر آنها خلاص شود.

3. ديدن بدن ضعيف در خواب، نشان دهنده اعمال بد و بد انديشى در انجام كارهاست.

4. هر کس در خواب ببیند وزنش کم و بدنش لاغر و ضعیف شده است، بینش نشانه ضعف حال بیننده، ضعف ایمان، عدم تمکین او به طاعت و توسل است. ارتکاب گناه و معصیتی که بیننده خواب را ضعیف و خسته می کند. خدا می داند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا