تعبیر دیدن حرم در خواب

تعبیر دیدن حرم در خواب

چشم انداز قبور انبیا و صالحان

هرکس از بین انبیا قبر پیامبری را ببیند ، به معنای نیکی و برکت است و گفته شد که شفاعت می کند و اگر مجرد باشد ، ازدواج می کند و ممکن است توبه باشد.

هر کس در خواب ببیند که در حرم جستجو می کند ، در انجام عملی صالح کوشا خواهد بود ، کاری که صاحب حرم انجام می داد.

و هرکس در هر یک از آنها حادثه ای ببیند ، در شرع بی حرمتی است. گفته شد هرکس در خواب ببیند که به زیارت قبر موسی علیه السلام برود ، این واجب بهشت ​​است.

و هرکس ببیند که در حال زیارت قبر یکی از پیامبران یا اصحاب یا صالحان است ، در این صورت ناراحتی و غم و اندوه خود را برطرف می کند و گناهان خود را برطرف می کند ، و گفته شد که ممکن است حج بجا آورد.

و هر کس در خواب ببیند که زیارتگاه یا معبدی دیده است ، پس در جستجوی پاداش کوشا خواهد بود ، و ممکن است راضی باشد.

و هرکس در خواب ببیند که از این مکانها یا خوبی آنها چیزی خلق کرده است ، پس دین او پاک است و زندگی او خوب است ، و اگر بیمار باشد ، درمان می شود و اگر ببیند که باردار است ، پس او پسری بیاور

و هر که در آن حادثه ای را ببیند که هنگام بیداری از آن متنفر باشد ، هیچ سودی در آن نیست.

و هر کس که زائری را ببیند ، این نشان دهنده دیدن مکانی است که در آن امور مردم سازمان یافته است.

گفته شد هرکس ببیند که وارد آن شده است ، او شهید می شود و شاید این نشانگر آمرزش گناهان ، لطافت قلب و ترحم برای خلقت خداوند متعال باشد.

هر کس در خواب ببیند که برخی از غذاهای یک بیمار را در گیاهان دارویی می خورد ، از سه طرف است: بیماری یا سلامتی ، و ممکن است مرگ یک بیمار باشد.

و هرکسی که شرایط مردم بیمارستان را ببیند مستقیم است و آنها به سلامتی می روند ، این یک اتفاق خوب است و هر که آنها را بر خلاف آن ببیند با او مخالف است.

و هرکس در آن حادثه ای بیند ، هیچ سودی برای بیننده ندارد و به هرکس در آن گفته شود گفته شد.

به طور خلاصه ، چشم اندازهای bimaristans در ده جنبه تفسیر می شود: دانشمند ، خردمند ، حاکم ، آسایش ، شفا ، بیماری ، جنون ، باربر ، مرگ بر شهادت و آزادی.

زیارتگاه در خواب نمادی از بیماری ، مرگ یا بحرانی است که یک دوست عزیز از آن عبور می کند.

اگر خواب ببینید در داخل حرم ایستاده اید ، این پیش بینی می کند که بیمار خواهید شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا